سلام

داشتم مدار داخلی یه پروگرامر xilinx پارالل رو نگاه می کردم به مقاوت و خازن برخوردم

که هر کدوم اندازه های مختلفی داشتند این اندازه های مقاوت و خازن ها از کجا می یاد

و از کجا می فهمند کی و کجا باید از این ها استفاده کنند.

مرسی
یاعلی