خازن ها در شبکه توزیع برای تولید توان راکتیو مصرف کننده های سلفی یا همان اصلاح ضریب قدرت بکار می رود هرچه توان راکتیو کم تر شود ضریب قدرت افزایش می یابد. با توجه به فرمول، P=v.i.cosφ افزایش ضریب قدرت سبب می شود که در یک توان ثابت جریان کمتری از شبکه کشیده شود. در نتیجه ظرفیت اکتیو شبکه افزایش می یابد (نه توان اکتیو (با رسم مثلث توان ها اثبات و درک این قضیه آسان تر است.)) و از آنجا که توان تلفاتی برابر است با، P=R.I² که با مجذور جریان رابطه مستقیم دارد. تلفات ترانس و خطوط کاهش چشم گیری می یابد. از این رو توان راکتیوی که مصرف کننده های سلفی از شبکه دریافت می کنند را با خازن گذاری مناسب تولید می کنند تا ضریب قدرت کاهش نیابد. خازن گذاری بصورت بانک خازن در پست ها و کارخانه های صنعتی و یا روی تیر انجام می شود.