برای تعيين ظرفيت و محل نصب ترانسفورماتور بهتر است شكل خطی كه، بايستی توسط ترانسفورماتور تغذيه شود را، روی كروكی تهيه شده از محل كشيد. اين شكل بايستی محل هر پايه، تعداد مشتركينی كه باید از هر پايه تغذيه شوند و مقدار كيلووات يا كيلوولت آمپر مصرفی هر مشترک را نشان دهد. سپس محل ترانسفورماتور را در یک نقطه تقريباً مركزی (مركز ثقل بارها) با در نظر گرفتن موقعيت جغرافيایی در نظر می گيرند. برای اطمینان بیشتر از این که اين محل برای نصب ترانسفورماتور مناسب می باشد، يعنی در مركز ثقل بارها قرار گرفته است، بايستی مقدار مصرف مشتركين هر پايه را در فاصله آن ها تا محل ترانسفورماتور ضرب كرد و بعد از اينكه اين عمل را برای كليه پايه های یک فيدر ترانسفورماتور انجام داديم حاصل ها را با يكديگر جمع نماييم. همين مراحل را برای فيدر بعدی نيز انجام می دهیم. اين دو مقدار را با يكديگر مقايسه می كنيم بايستی كه تقريباً مساوی باشند تا ترانسفورماتور در مركز ثقل بار قرار گرفته باشد. لازم به تذكر است كه بارهایی كه روی پايه های ترانسفورماتور هستند برای مشخص كردن جای ترانس در محاسبه به حساب نمی آيند ولی در محاسبه تعيين ظرفيت ترانس به حساب می آيند.