دستگاه مگر :
هر وقت كه ترانسفورماتوری در خطوط توزيع به عللی خراب می شود، آن را به قسمت تعميرگاه ترانس انتقال می دهند و سپس آزمايش هايی را بر روی آن انجام می دهند. يكی از آزمايش هايی كه معمولاً موقعی كه سيم پيچ سوخته و يا قطع است انجام می شود، آزمايش اندازه گيری مقدار مقاومت اهمی سيم پيچ ها و ميزان عايق سيم پيچ ها نسبت به بدنه می باشد. طريقه كار مگر بدين صورت است كه با چرخاندن دسته محرک يا همان هندل دستی (در مدل های قدیمی) دستگاه شروع به توليد ولتاژ DC می كند. سيم های مثبت و منفی مگر به سيم پيچ معيوب كه متصل باشند با اعمال اين ولتاژ به آنها مقاومت آنها اندازه گيری می شود و هرچه عقربه به سمت بی نهايت برود عايق بهتری خواهيم داشت. و اگر به سمت صفر ميل كند مقاومت كمتری خواهيم داشت. بر روی دستگاه مگر رنجی وجود دارد كه بر روی آن ولتاژهای 1250 و2500 و5000 نوشته شده است كه معمولاً رنج 2500 را برای اتصال سيم پيچ فشار ضعيف به بدنه و رنج 5000 را برای سيم پيچ فشار قوی و بدنه بكار می برند.