سلام كسي اطلاعاتي راجع به تركيب مناسب ژنراتور اضطراري با ظرفيت كلي 2 مگاوات برق اضطراري و تاثيرات شرايط محيطي در تخمين و over Design آن اطلاعاتي دارد
با تشكر