میخام مساله چهار رنک)4-colour)را با زبان جاوا بنویسم کسی کد آمادش را توی اتین زبان داره؟
􀆽 مجاور 􀆽 که هيچ دو ناحيه 􀆽 يک نقشه با تنها چهار رنگ است، به گونه ا 􀆽 چهار رنگ: هدف رنگ آميز 􀆽 • مسئله