هميشه اختراعات و ابتکاراتي در جهان وجود دارند که در مقايسه با ديگر ابزارها از اهميت بيشتري در ميان افراد برخوردارند.

دانشمندان با خدماتي که ارائه ميآ*دهند زندگي را براي همه در بسياري از جهات آسانآ*تر ميآ*کنند اما بعضي از اختراعات بهآ*دليل اهميت بسيار زيادي که دارند، به شکلي برجستهآ*تر در ذهن افراد ثبت خواهند شد و مخترعان با اينآ*کار نام خود را هم در ميان افراد جهان ماندگارتر خواهند کرد.

يکي از دانشمنداني که خدمات بسيار ارزندهآ*اي را به جهان فناوريآ*ها عرضه کرده است، دکتر هنري ادوارد رابرتز است.

بيشتر افراد او را با عنوان پدر رايانهآ*هاي خانگي ميآ*شناسند.

متاسفانه دکتر رابرتز در هفته گذشته در روز 10 آوريل سال 2010، بهآ*دليل ابتلا به ذاتآ*الريه مزمن در سن 68 سالگي درگذشت. او يکي از ستارهآ*هاي جهان فناوريآ*ها بود و با مرگ خود بسياري از افراد را ماتمآ*زده کرد.

شايد براي شما هم جالب باشد که بدانيد دکتر رابرتز دستگاه Altair 8800 را ساخته است و اين دستگاه زمينهآ*اي براي ساخت اولين رايانه خانگي شد به همين دليل هم دکتر رابرتز را پدر رايانهآ*هاي خانگي ناميدهآ*اند.

نکته جالبي که در اين ميان وجود دارد اين است که پس از خلق اين دستگاه در زمانيآ*که عکس آن روي جلد مجلهآ*اي با نام popular electronics چاپ شده بود، بسيار مورد توجه دو دوست قديمي يعني بيل گيتس و پل آلن قرار گرفت. به طوريآ*که اين دو نفر با دکتر رابرتز تماس گرفتند و از او خواستند که به آنآ*ها اجازه دهد تا نرمآ*افزاري براي دستگاه او بنويسند.

نرمآ*افزاري که آنآ*ها نوشتند پايهآ*اي براي فعاليتآ*هاي نرمآ*افزاري شرکت مايکروسافت شد و چون براي دستگاه Altair نوشته شده بود، نام آنآ*را Altarir-Basic گذاشتند.

بيل گيتس در بسياري از مصاحبهآ*هاي خود از دکتر رابرتز به خاطر اين اقدامش تشکر کرده است و اظهار داشته است که اگر شانس نوشتن نرمآ*افزار دستگاه رابرتز به او داده نميآ*شد شايد خيلي ديرتر به فردي شناختهآ*شده و موفق تبديل ميآ*شد و بسياري از فرصتآ*هاي کاري را به همين دليل از دست ميآ*داد.

دکتر رابرتز شرکت امآ*آيآ*تيآ*اس را هم تاسيس کرد و در آن شرکت به طراحي و ساخت قطعات ابزارهايي چون ماشينآ*حساب مشغول شد و پس از مدتي کيتآ*هاي رايانه را توليد کرد.

اولين رايانه که توسط دکتر رابرتز ساخته شد داراي تعداد محدودي کليد بود و هيچ صفحهآ*اي براي نمايش نداشت و قيمت ابتدايي آن در زمان عرضه به بازار در حدود 395 دلار بود که ميآ*توان گفت در زمان خود قيمت بسيار بالايي داشته است.

پس از توليد اين محصول در سال 1977، دکتر رابرتز شرکتش را به دليل مشکلات مالي واگذار کرد و به فعاليتآ*هاي خود به شکلي محدودتر از گذشته ادامه داد. نرمآ*افزاري که بيل گيتس و پل آلن براي سيستم دکتر رابرتز نوشتند شروعي براي شکلآ*گيري شرکت بزرگ مايکروسافت بود به همين دليل هم بيل گيتس به خاطر از دست دادن دکتر رابرتز اظهار ناراحتي کرده است.

بهآ*طور حتم خدمتي که اين دانشمند بزرگ به کاربران رايانهآ*ها کرده است از خاطر هيچآ*کس نخواهد رفت.