در مورد چگونگي ارتباط پورتهاي كامپيوتري در نرم افزار matlab -كه چه پورتهاي در اختيار دارد-دستوراتش چه چيزي است