آغاز شمارش معکوس براي پايان عمر فلاپي ديسک
سوني که 70 درصد بازار فلاپي ديسک 3.5 اينچي را در اختيار خود دارد، اعلام کرد تا ماه مارس 2011 به فروش اين ابزار ذخيرهآ*سازي قديمي در بازار ژاپن پايان ميآ*دهد.

فلاپي شايد به اندازه تلگراف، نمادين نبوده اما به مدت نزديک به سه دهه بهآ*عنوان ابزار ضروري براي ذخيرهآ*سازي و جابهآ*جايي فايل بين رايانهآ*هاي شخصي مورد استفاده قرار گرفته است.

سوني عرضه فلاپي ديسک 3.5 اينچي را در سال 1981 آغاز کرد که جايگزين فورمت ذخيرهآ*سازي فلاپي ديسک 5.25 اينچي شد. با اين همه با افزايش اندازه فايلآ*ها و برنامهآ*ها، فلاپي ديسک توسط ابزارهاي ذخيرهآ*سازي بزرگآ*تر و ارزانآ*تر به حاشيه رانده شد.

سوني با ايجاد ابزارهاي ذخيرهآ*سازي مانند CDها، DVDها، زيپ و درايوهاي USB، شاهد کاهش فروش فلاپيآ*ها از 47 ميليون ديسک در سال 2002 به 12 ميليون در سال مالي 2009 بوده است.

اکنون بيشآ*تر سازندگان فلاپي ديسک مدتآ*هاست از اين بازار خارج شدهآ*اند و سوني نيز فروش فلاپي را در بيشآ*تر بازارهاي خارجي قطع کرده است.
منبع : ايسنا