مقاومت ورودي، از ترانزيستور Qa در مدار زير كه يك تقويت كننده توان است چقدر است؟