هر کامپيوتر موجود در شبکه به منظور ايجاد ارتباط با ساير کامپيوتر ها ، مي بايست شناسائئ وداراي يک آدرس منحصر بفرد باشد.قطعاً تاکنون به آدرس هاي IP ويا MAC ( اقتباس شده از کلمات Media Access Contorol ) برخورد داشته ايد وشايد اين سوال براي شما مطرح شده باشد که اولا ضرورت وجود دو نوع آدرس چيست وثانيا جايگاه استفاده از آنان چيست؟ MAC Address، يک آدرس فيزيکي است در حالي که آدرس هاي IP به منزله آدرس هاي منطقي مي باشند.آدرس هاي منطقي شما را ملزم مي نمايد که به منظور پيکربندي کامپيوتر وکارت شبکه ، درايو ها و يا پروتکل ها ي خاصي را در حافظه مستقر نماييد مثلاً استفاده از آدرس هاي (IP ). اين وضعيت در رابطه با MAC Address صدق نخواهد کرد واينگونه آدرس ها نيازمند درايوهاي خاصي نخواهند بود، چرا که آدرس هاي فوق درون تراشه کارت شبکه قرار مي گيرند.
● ساختار MAC Address
يک MAC Address بر روي هر کارت شبکه همواره داراي طولي مشابه ويکسان مي باشند. (6 بايت ويا 48 بيت).در صورت بررسي MAC Address يک کامپيوتر که بر روي آن کارت شبکه نصب شده است ، آن را با فرمت مبناي شانزده (Hex)، مشاهده خواهيد ديد. مثلاً MAC Addressکارت شبکه موجود روي يک کامپيوتر مي تواند به صورت زير باشد:زماني که يک توليد کننده نظير اينتل ، کارت هاي شبکه خود را توليد مي نمايد ، آنان هر آدرس دلخواهي را نمي توانند برايMAC Address در نظر بگيرند.در صورتي که هممه توليدکنندگان کارت هاي شبکه بخواهند بدون وجود يک ضابطه خاص ،اقدام به تعريف آدرس هاي فوق نمايند، قطعا امکان تعارض بين آدرس هاي فوق بوجود خواهد آمد.(عدم تشخيص توليد کننده کارت ووجود دو کارت شبکه از دو توليدکننده متفاوت با آدرس هاي يکسان) حتماً اين سوال براي شما مطرح مي گردد که MAC Address توسط چه افراد ويا سازمان هائي وبه چه صورت به کارت هاي شبکه نسبت داده مي شود؟

● دليل استفاده از MAC Address
هر کامپيوتر موجود در شبکه ، مي بايست با استفاده از روش هايي خاص شناسايي گردد. براي شناسايي يک کامپيوترموجود در شبکه ،صرف داشتن يک آدرس IP به تنهايي کفايت نخواهد کرد. حتماً علاقه منديد که علت اين موضوع را بدانيد.بدين منظور ، لازم است نگاهي به مدل معروف OSI (Open Systems Interconnect ) ولايه هاي آن داشته باشيم:
▪ شبکه فيزيکي
همانگونه که مشاهده مي نماييد، MAC Address در لايه Data Link ( لايه دوم مدل OSI) قرار دارد واين لايه مسئول بررسي اين موضوع خواهد بود که داده متعلق به کداميک از کامپيوترهاي موجود در شبکه است. زماني که يک بسته اطلاعاتي (Packet ) به لايه Data Link مي رسد( از طريق لايه اول) ، وي آن را در اختيار لايه بالايي خود (لايه سوم) قرار خواهد داد .بنابراين ما نيازمند استفاده از روش خاصي به منظور شناسايي يک کامپيوتر قبل از لايه سوم هستيم. MAC Address در پاسخ به نياز فوق در نظر گرفته شده وبا استقرار در لايه دوم ، وظيفه شناسايي کامپيوتر قبل از لايه سوم را بر عهده دارد.همه ماشين هاي موجود روي يک شبکه ، اقدام به بررسي بسته هاي اطلاعاتي نموده تا مشخص گردد که آيا MAC Address موجود در بخش ((آدرس مقصد)) بسته اطلاعاتي ارسالي با آدرس آنان مطابقت مي نمايد؟ لايه فيزيکي (لايه اول) قادر به شناخت سيگنال هاي الکتريکي موجود روي شبکه بوده وفريم هايي را توليد مي نمايد که در اختيار لايه Data Link ، گذاشته مي شود. در صورت مطابقت MAC Address موجود در بخش (( آدرس مقصد)) بسته اطلاعاتي ارسالي با MAC Address يکي از کامپيوترهاي موجود در شبکه ،کامپيوتر مورد نظر آن را دريافت وبا ارسال آن به لايه سوم ، آدرس شبکه اي بسته اطلاعاتي (IP ) بررسي تا اين اطمينان حاصل گردد که آدرس فوق با آدرس شبکه اي که کامپيوتر مورد نظر با آن پيکربندي شده است به درستي مطابقت مي نمايد.به منظور برخورد با مشکلات فوق ،گروه IEEE هر MAC Address را به دو بخش مساوي تقسيم که از اولين بخش آن به منظور شناسائي توليدکننده کارت ودومين بخش به توليدکنندگان اختصاص داده شده تا آنان يک شماره سريال را در آن درج نمايند کد توليدکنندگان بر اساس RFC -1700 به آنان نسبت داده مي شود .در صورت مشاهده RFC فوق حتما متوجه خواهيد شد که برخي از توليدکنندگان داراي بيش از يک مي باشند .علت اين امر به حجم گسترده محصولات توليدي آنان برمي گردد. با اين که MAC Address در حافظه کارت شبکه ثبت مي گردد، برخي از توليدکنندگان به شما اين اجازه را خواهند داد که با دريافت واستفاده از يک برنامه خاص ،بتوانيد بخش دوم MAC Address کارت شبکه خود را تغيير دهيد( شماره سريال کارت شبکه ) علت اين موضوع به استفاده مجدد از سريال هاي استفاده شده در ساير محصولات توليد شده توسط آنان برمي گردد(تجاوز از محدود مورد نظر) در حال حاضر احتمال اين که شما دو کارت شبکه را خريداري نماييد که داراي MAC Address يکساني باشند ، بسيار ضعيف وشايد هم غير ممکن باشد