حل عددی تستهای حد:
(Lim f(x) = f(a+.01
x→a

حل عددی تستهای مشتق:

F’(a)= (f(a+.01)-f (a))/.01

توسط این دو فرمول و به کمک یک ماشین حساب هر تست حد و مشتقی را می توانید حل کنید. سوالی اگر بود بفرمایید