به نام خدا
لطفا در مورد روش های اجرای انتن مرکزی و روشهای اجرای ان مانند عبوری یا انشعابی توضیح دهید
وعوامل موثر در طراحی این که روش ما عبوری باشد یا انشعابی توضیح دهید
در صورت امکان در هر دو مورد نقشه رایزر دیاگرام ان را قرار دهید