با سلام
برای حذف یک لینک از جستجوی googleکه مربوط به خودمان است چه باید کرد؟
به فرض در سایتی گهی داده ایم این گهی را دیگر حذف کرده ایم چکار کنیم که در جستجوی google هم یافت نشود؟