1) حتي المقدور سعي شود کلمات کليدي از ميان اصطلاحات منحصر به فرد و اسامي خاص انتخاب شود.

2) حتي المقدور از آوردن کلمات عمومي که عناوين بسياري را در زير مجموعه خود شامل مي شوند، جداً خودداري کنيد.

3) هميشه اسم شخص يا نام شي يا هر چيز ديگري را که مد نظر داريد به طور کامل وارد کنيد.

4) دقت کنيد که اگر موتور جستجو ميان حروف بزرگ و کوچک تفاوتي مي گذارد، اين مسأله را در طرح کلمات کليدي خود مدنظر داشته باشيد.

5) در نظر داشته باشيد اگر نتيجه جستجو صفر بود به احتمال زياد مي تواند از يک اشتباه تايپي باشد.

6) اگر املاي صحيح و کامل کلمه اي را نمي دانيد از کارکتر جانشين که اغلب * و يا " است استفاده کنيد.

7) اگر يک کلمه کليدي را براي طرح دقيق و تمام و کمال يک مورد جستجو کفايت نمي کند، از تکنيک هاي جستجوي عبارتي، استفاده از اپراتورهاي جبر بولين (and، or، not) استفاده کنيد. جستجوي عبارتي يکي از مهم ترين و قدرتمندترين امکانات جستجو در اغلب موتورهاي جستجو مي باشد و مي توان يک عبارت يا جمله مشخص را به همان ترتيبي که کلمات وارد شده اند مورد جستجو قرار داد. براي اين روش جستجو عبارت مورد نظر را داخل گيومه " بگذاريد.

8) استفاده از عملگر and :
به مفهوم "و" براي محدود کردن دامنه جستجو از طريق ترکيب کليد واژه هاي مختلف به کار مي رود و براي ترکيب کليدهاي جستجو زماني که براي شما مهم است که دو يا چند کلمه کليدي حتماً وجود داشته باشد و علامت آن در پايگاه هاي مختلف به صورت استفاده از عبارت and، استفاده از + ، انتخاب عبارت all the word از منو، انتخاب عبارت (match on all words and) به وسيله کليک کردن روي دکمه هاي راديويي است.

9) استفاده از عملگر or :
اپراتور or به مفهوم "يا" و برخلاف عملگر and باعث گسترش دامنه جستجو و بازيابي اطلاعات بيش تر شده براي ترکيب کليد واژه هاي جستجو زماني که انتظار داريد فقط يک، دو يا چند کلمه کليدي حضور داشته باشند و علامت آن استفاده از عبارت or، چگونگي اجراي ساده و معمولي آن، انتخاب عبارت any of the words از منو، انتخاب عبارت (match on any words or) با کليک بر روي دکمه هاي راديويي مي باشد. يکي از کاربردهاي مهم اين عملگر پوشش مفاهيم يا اصطلاحات مترادف، مرتبط يا با املاهاي متفاوت است.

10) استفاده از عملگر not :
اپراتور not به مفهوم "نه" و يا به جز که در اين صورت همه جواب هاي بازگشتي که حاوي عبارت يا کلمه کليدي هستند حذف خواهند گرديد و براي اجراي آن فقط کافيست که not را قبل از عبارت يا کلمه کليدي مورد نظرتان با يک فاصله بياوريد.

11) استفاده از کوتاه سازي کليد واژه ها:
اين تکنيک به ما امکان مي دهد که با وارد کردن بخشي از يک کليد واژه بتوانيم مشتقات مختلف آن را نيز در فرآيند جستجو بازيابي کنيم. اکثر موتورهاي جستجو اين تکنيک را با استفاده از علامت ستاره (*) ارائه مي دهند. يکي از مشکلات استفاده از اين تکنيک اين است که باعث بازيابي اطلاعات غيرمرتبط و ناخواسته زيادي مي شود.

12) استفاده از عملگر نزديک يابي:
در بسياري از موارد استفاده از عملگر and باعث بازيابي اطلاعاتي مي شود که براي ما مفيد نيست. به اين دليل که اين عملگر کليد واژه ها را در هر کجاي متن که باشند بازيابي مي کند. در اين موارد استفاده از تکنيک نزديک يابي مي تواند از ريزش کاذب اطلاعات و يا بازيابي اطلاعات غيرمرتبط جلوگيري نمايد. همه موتورهاي جستجو قابليت استفاده از اين تکنيک را ندارند ولي به عنوان مثال در موتور جستجوي آلتاويستا مي توان با استفاده از عملگر near از اين تکنيک استفاده نمود.

13) جستجوي ترکيبي با استفاده از پرانتز:
اين تکنيک يکي از مهم ترين تکنيک هاي جستجو مي باشد که به وسيله آن مي توان تا حدود زيادي از بازيابي موارد غيرمرتبط در محيط وب جلوگيري کرد. در اين روش مي توان از همه عملگرهاي جستجو که در بالا گفته شده يک جا استفاده کرد و آن ها را با هم ديگر ترکيب نمود.

14) جستجوي کليدواژه در عنوان صفحات وب:
اين تکنيک با اين پيش فرض که عنوان يک صفحه وب تا حدود زيادي نمايان گر محتواي اطلاعات موجود در آن است به جستجوي واژه هاي کليدي در عنوان سايت ها مي پردازد. علامت آن در موتورهاي جستجو متفاوت است ولي اغلب موتورهاي جستجو از طريق فهرست انتخابي و يا گزينه هاي ديگر اين امکان را فراهم مي آورند.

15) جستجوي حوزه سايت ها:
با توجه به اين که به صورت قراردادي هر کشوري حوزه خاصي در محيط وب دارد، قابليت جستجوي حوزه سايت ها به ما اين امکان را مي دهد که فرايند جستجو را به حوزه خاصي نظير سايت هاي وب ايران (ir) و يا سايت هاي وب سازمان هاي غير انتفاعي (org) محدود کنيم.
دستورات استفاده از اين تکنيک در موتورهاي جستجو مختلف مي باشد.

16) محدود کردن جستجو به زبان هاي مختلف باعث مي شود نتايج جستجو به زبان هاي ديگر آورده نشود و انتخاب مطلب مورد نظر آسان تر است.

17) محدود کردن جستجو به تاريخ انتشار منابع در وب:
تاريخ انتشار يا به اصطلاح روزآمدي مطلب به خصوص در منابع علمي اصل مهمي است و اين گونه محدوديت باعث مي شود بنا به نياز کاربر جديدترين و يا قديمي ترين منبع بازيابي بشود.

18) جستجوي رسانه هاي مختلف؛ موسيقي، عکس، ويدئو:
زماني که فقط نوع خاصي از رسانه مورد نياز است به عنوان مثال زماني که به عکس يک شخصيت نياز داريم، جستجو در ميان عکس ها باعث مي شود نتيجه جستجو شامل اطلاعات ديگري در مورد آن شخصيت نباشد.

19) جستجوي صفحات با فرمت هاي مختلف:
Pdf، word، mp3، mpeg. زماني که فرمت خاصي مورد نظر است مي توان از اين تکنيک استفاده کرد .
به عنوان مثال اگر مايل باشيم منبع بازيابي شده در فرمت pdf باشد، اين تکنيک مي تواند مفيد باشد.

20) گاهي از پيش فرض هاي جستجو در موتور جستجو:
با توجه به اين که هر موتور جستجو براي ترکيب واژه ها يک پيش فرض دارد و اگر از هيچ گونه عملگري استفاده نشود، کليد واژه ها را به صورت پيش فرض با يکي از عملگرهاي جبر بولي ترکيب مي کند؛ گاهي از اين پيش فرض موتورهاي جستجوي مختلف مهارت ما را در جستجو بالا مي برد.

21) وب نامريي:
وب نامرئي به دو دليل کمي و کيفي اهميت دارد کمي از اين نظر که موتورهاي جستجو فقط قادر هستند حدود 16 درصد از اطلاعات موجود در اينترنت را بازيابي کنند و اندازه وب نامرئي تقريباً 500 برابر وب مرئي است و کيفي از اين نظر که منابع اطلاعاتي موجود در وب عميق معمولاً ارزشمند و مفيد هستند و در بسياري از موارد پاسخ گوي نياز کاربران مي باشند. آشنايي با ابزارهايي که براي شناسايي منابع وب نامرئي به وجود آمده اند و کاربران را به سايت هاي مناسب راهنمايي مي کنند، باعث دسترسي به اين بخش عظيم از اطلاعات مفيد و ارزشمند مي شود. مثل سايت invisibleweb که فهرستي از منابع نامرئي را و سايت completeplaset که فهرستي از تقريباً 40000 پايگاه اطلاعاتي وب نامرئي را ارائه مي دهد.