سايت زير پر است از مدارهاي کاربردي
مدار راديويي,مدار تغذيه ,مدار سوئيچ کننده ,مدار تستر ,مدار تايمينگ,مدار کنترلي,مدار هشدار دهنده,مدار صوتي و ...
کد:
http://www.zen22142.zen.co.uk