يکي از بدترين فاجعهآ*هايي که براي کاربران ابزارهاي الکترونيکي اتفاق ميآ*افتد، ريختن آب يا چاي يا هر نوع مايعي روي آنآ*هاست.
اين اتفاق که بخصوص براي لپآ*تاپآ*ها به وفور روي ميآ*دهد، معمولا به سوختن مدارهاي الکترونيکي و از دست رفتن ابزارهاي گرانآ*قيمت و باارزش منجر ميآ*شود.
در لينک زير با راهکارهايي آشنا مي شويد.
کد:
	http://gizmodo.com/5550349/how-to-recover-from-a-soda+spill-disaster