با عمومي شدن ارائه سرويس جديد گوگلآ*ويو براي کاربران غيرآمريکايي، بايد منتظر ايجاد يک موج گوگلي در فضاي وب باشيم. موجي که با توجه به بدبياريآ*هاي اخير شبکه اجتماعي فيسآ*بوک و کاهش اعتماد کاربران به آن، ميآ*تواند از قدرت کافي برخوردار باشد اما شايد خوب باشد از رفتار مديران شرکت گوگل در رابطه با تحفه جديدشان، گوگلآ*ويو (موج گوگل) درسآ*هايي بگيريم.

گوگل در ارائه سرويس جديدش، مانند بسياري موارد ديگر، اولين مخاطب را هموطنان خودش قرار داد. با اين تصميم گوگل به دو هدف رسيد. اول اينآ*که يک دوره آزمايشي را براي سرويس جديدش تعريف کرد و دوم نيز اينآ*که اقدامي در راستاي تقويت روحيه اعتماد به نفس ملي انجام داد يعني با اين رفتار به هموطنانش فهماند که شما براي من با ديگران فرق داريد و در درجه اول اهميت قرار ميآ*گيريد.

توجه داشته باشيد که گوگلآ*ويو در شرايطي عمومي شد که بسياري از کاربران تجربه کار با نمونهآ*هاي موفق شبکهآ*هاي ارتباطي اينترنتي و اجتماعي را دارند.

کاربران هنوز نيز خاطراتي از ياهومسنجر، اورکات و اين جديدترها، فيسآ*بوک و توييتر دارند.

اگر گوگل نتواند در گوگلآ*ويو حرف جديدي براي کاربران داشته باشد، گوگلآ*ويو نه فقط موفقيت نيست بلکه شکستي بزرگ خواهد شد.

اگر سري به موجآ*گوگل بزنيد، خواهيد ديد که گوگل به زيرکي، حرفآ*هاي جديدي براي شما دارد.

موج گوگل، جمع برخي از خدماتي است که کاربران بهآ*دنبال آن هستند. مبناي گوگلآ*ويو ارتباط کاربران با يکديگر به سبک گوگل است.

توجه داشته باشيد که گوگل نميآ*تواند راهي را که شبکهآ*هاي اجتماعي رفتهآ*اند ادامه دهد. اول به اين دليل که گوگل يک شبکه اجتماعي نيست. دوم نيز به اين دليل که گوگل نبايد کار تکراري انجام دهد.

شما در موج گوگل ميآ*توانيد چت کنيد اما چتآ*کردني که با ديگر نمونهآ*ها متفاوت باشد.

شما فايل به اشتراک خواهيد گذاشت اما متفاوت با هميشه.

سعي شده است اين قانون در تمامي خدمات موج گوگل وجود داشته باشد. بنابراين در ظاهر گوگلآ*ويو خبري از چت يا کلماتي مانند به اشتراک گذاشتن نيست.


نوبت به موجآ*آفريني رسيده است

ادبيات کار با گوگلآ*ويو، ادبياتي است که گوگل ميآ*خواهد. اين ادبيات سخن از موجآ*آفريني دارد يعني هر رفتار شما در گوگلآ*ويو، يک موج نام دارد.

شما در گوگلآ*ويو ميآ*توانيد يک برنامه کار دستهآ*جمعي تعريف کنيد، اين امکان در بخش Task Tracking قرار دارد؛ شما ميآ*توانيد در قسمت Discussion، يک گفتآ*وگوي دستهآ*جمعي راه بيندازيد؛ در Meeting، يک قرار ملاقات قرار دهيد؛ يک Document ايجاد کنيد و آنآ*را در معرض ديد بقيه دوستانتان قرار دهيد؛ ميآ*توانيد هر موجي را که خواستيد با بخشي از دوستانتان که ترجيح ميآ*دهيد به اشتراک بگذاريد.

گوگل شما را رصد ميآ*کند

شايد تصور کنيد که هميشه شما در گوگل جستآ*وجو ميآ*کنيد اما شايد برايتان جالب باشد که بدانيد گوگل نيز در شما جستآ*وجو ميآ*کند!

در سايت رسمي گوگلآ*ويو اعلام شده است که هنگامي که کاربران از موج گوگل استفاده ميآ*کنند، گوگل به جمعآ*آوري اطلاعات در مورد حساب کاربري آنآ*ها مشغول خواهد بود.

ميزان و چگونگي تعامل با کاربران ديگر، آدرس IP کاربر و برخي اطلاعات ديگر از اين دست، مواردي هستند که گوگل در پرونده هر کاربري خواهد گنجاند.

گوگل اعلام کرده است که اين اطلاعات را براي بهبود سرويسآ*دهي در گوگلآ*ويو لازم دارد. بهآ*عنوان نمونه، رايانهآ*هاي شرکت گوگل اين اطلاعات را جمعآ*آوري ميآ*کنند تا به کاربر در به اشتراک گذاشتن فايلآ*ها، ذخيره يا عدم ذخيره پيامآ*ها، پيشگيري از دريافت پيامآ*هاي ناخواسته و... کمک کنند.