بايت يکي از يکاهاي اساسي سنجش مقدار دادهآ*ها در رايانه و به معني هشت بيت متوالي است. همچنين در بسياري از زبانهاي برنامهآ*نويسي، نوع دادهٔ صحيحي با اين نام وجود دارد.
يک بايت معادل يک نويسه است و در پردازندهآ*هاي هشت بيتي برابر با طول ثباتآ*ها، تعداد بيتآ*هاي قابل محاسبه در واحد محاسبه و منطق پردازنده، تعداد خطوط مسير داده يا تعداد خطوط مسير آدرس است.

مقياس کلي:

اندازه.............ظرفيت تقريبي ذخيره اطلاعات
1 بايت ........... يک حرف(حروف الفبا)
10 بايت .......... يک يا دو کلمه
100 بايت ......... يک يا دو جمله
1 کيلوبايت ....... يک داستان خيلي کوتاه
10 کيلوبايت ...... يک صفحه دايرةالمعارف(شايد حاوي يک عکس ساده)
100 کيلوبايت ..... يک عکس با کيفيت متوسط
1 مگابايت ........ يک کتاب داستان
10 مگابايت ....... دو نسخه از کارهاي کامل شکسپيير
100 مگابايت ...... 1 متر کتاب کنارهم در کتابخانه!
1 گيگابايت ....... 1 کاميون کوچک پر از متن
1 ترابايت ........ معادل 50.000 درخت براي تهيه کاغذ
10 ترابايت ....... مجموعه نوشتهآ*هاي کتابخانه کنگره آمريکا
1 اگزابايت ....... مجموعه نوشتهآ*هاي كتابخانه پارك شهر ايران با فونت 1000!
منبع : ويکيآ*پديا، دانشنامهٔ آزاد