سلام
آقا تا اين مانيتور( 775FT) رو روشن مي كنم اول حدود يك ثانيه HV مياد ولي بعد قطع ميشه و led دكمه پاور چشمك سبز و قرمز ميزنه. بعد از حدود يك دقيقه اين روند تكرار ميشه. البته من خازنهاي قسمت تغذيه رو عوض كردم ولي نشد.