بهترين ماوس بازي جهان

تحليل سختآ*افزاري ماوسآ*ها از سختآ*ترين تحليلآ*هاي سختآ*افزاري است! چرا؟ چون همه برندهاي بزرگ و معروف محصولاتشان را با استفاده از عاليآ*ترين حسگرها و بهترين سختآ*افزارهاي داراي پاسخگويي سريع، ساخته و قابليتآ*هايي را در آنها ميآ*گنجانند که بهآ*سرعت به استانداردهاي ثابت اين صنعت تبديل ميآ*شوند و اين امر قضاوت و نظردادن درباره آنها را بسيار مشکل ميآ*کند.

ممکن است اين روزها چند دکمه اضافي يا يکي از آن نمايشگرهاي LCD عجيب و غريب به يک گوشه ماوسآ*هاي جديد مخصوص بازي اضافه شده باشد، اما مدتآ*زمان زيادي است که شاهد عرضه هيچ محصول استثنائي از اين نوع نبوديم که بتواند انقلابي در ميان ماوسآ*هاي مخصوص بازي به پا کند تا اينآ*که ماوس Cyborg R.A.T.7 محصول شرکت گمنام MadCats به بازار آمد.

تمام جلوهآ*هاي شگفتآ*آور اين محصول تعدادي گزينهآ* و قابليتآ* «سفارشيآ*سازي شدن» است که موجب بهآ*وجود آمدن جهشي واقعي در اين صنعت شده و تاکنون بيآ*سابقه بوده است. ما در اين مقاله قصد داريم اين قابليتآ*ها را يکيآ*يکي برايتان شرح داده و بهآ*تدريج شما را با آنها آشنا کنيم تا دريابيد چرا اين ماوس توانسته اين شايستگي را پيدا كند که بهآ*عنوان بهترين ماوس بازي جهان انتخاب شود.


بدنه ماوس

بهآ*طور معمول وقتي يک ماوس را بررسي ميآ*كنيم، عامل اصلي و تعيينآ*کنندهآ*اي كه موفقيت و استقبال از آنآ*را در بين کاربران بهآ*دنبال دارد، حس خوب در دست نشستن و جاگرفتن است که با بهآ*دست گرفتن آن متوجهآ*اش ميآ*شويد. البته موارد ديگري هم مانند اينآ*كه: «آيا اين ماوس بخوبي در دست ميآ*نشيند؟»، «آيا استفاده چند ساعته از آن براي کاربر خستگيآ*آور نيست؟»، «آيا همه دکمهآ*هاي آن براحتي قابل دسترس هستند؟» و... در انتخاب يک ماوس عالي بايد مورد توجه قرار بگيرند.

همچنين بايد به اين نکته توجه داشت که دست هر شخصي شکل و اندازه خاص خودش را دارد و هر کاربري ماوس را بهآ*صورتي متفاوت در دست ميآ*گيرد. ماوس R.A.T.7 يک تنه به جنگ همه اين مشکلات رفته و طراحانش بهآ*جاي اينآ*که با انتخاب ظاهري جذاب، رضايت عده زيادي از مصرفآ*کنندگان را جلب کنند با دست زدن به اقدامي بيآ*سابقه، بدنه آنآ*را کاملا قابل تنظيم و قابل سفارشي شدن طبق سليقه و نياز کاربر ساختهآ*اند. اين امر كاربر را قادر ميآ*سازد تا برخي از قطعات آنآ*را جابهآ*جا کرده و حتي از جاي خود درآورد و واحدهاي متفاوت ديگري را بهآ*جاي آنها گذاشته و طوري آنآ*را تنظيم کند که راحت در دست نشسته و کاملا در بين انگشتان كاربر جا بيفتد.ساختار

بدنه آن از يک کيس فلزي از جنس استيل ساخته شده که احساس استحکام بيآ*نظيري را به آن ميآ*دهد اما موجب افزايش وزن آن نيز شده است. حتي براي افرادي که ماوسآ*هاي بسيار سنگين را دوست دارند، بخشي جهت افزودن وزنهآ*هاي اضافي نيز در قسمت پشتي آن پيشآ*بيني شده است اما کساني که به ماوسآ*هاي سبک علاقه دارند بهتر است اصلا بهآ*سراغ R.A.T.7 نروند.


عناصر قابل تعويض و جايگزيني

اين اجزاي قابل تعويض عبارتند از تکيهآ*گاه کف دست (Palm-rest) و محل قرار گرفتن انگشت کوچک. تکيهآ*گاه کف دست از 3قطعه قابل تعويض تشکيل شده است: يک قطعه صاف و صيقلي سياهآ*رنگ، يک تکيهآ*گاه لاستيکي و يک قطعه بلندتر صاف و صيقلي سياهآ*رنگ (که ارتفاع کل ماوس را بيشتر ميآ*کند). فاصله بين تکيهآ*گاه کف دست و دکمهآ*ها با پائين فشردن يک ضامن کوچک کاملا قابل تنظيم است و به شما اجازه کم کردن از طول ماوس تا 4/4اينچ و افزودن بر طول آن تا 5اينچ را ميآ*دهد.

محل قرار گرفتن انگشت کوچک نيز متشکل از 2تشک معمولي جانبي است و همچنين يک دستگيره بزرگ بالآ*مانند که باعث ميآ*شود اين ماوس بهآ*شکل نسل بعدي هاورکرافتهايي آينده به نظر بيايد. اين دستگيره بالآ*مانند امکان استفاده از انگشت کوچک را با دقت بيشتري براي کنترل ماوس فراهم ميآ*كند و بسيار جالب است.

قاب کناره چپي ماوس که سه عدد از دکمهآ*هاي ماوس روي آن قرار دارند نيز کاملا قابل تنظيم است. با چار آلن و پيچ درونآ*ساخت آن قادريد کل قاب ماوس را عقب و جلو کشيده و جاي دکمهآ*هاي ماوس را در زير انگشت شصت خود در بهترين وضع ممکن تنظيم کنيد. بنابراينR.A.T.7 بهآ*صورت شگرفي از نظر طول، عرض، ارتفاع، وزن، جنس و بافت بدنه آن قابل تنظيم و سفارشي ساختن است.

از بين کاربران، تنها افرادي که دستآ*هاي غيرعادي و خيلي کوچک دارند، کار با آنآ*را مشکل خواهند يافت. به نظر ما همه کاربراني که اندازه دست آنها معمولي است قادرند پيکربندي اين ماوس را طوري تنظيم کنند که اين ماوس بتواند کاملا در دست آنها نشسته و خيلي راحت آن را بهآ*کار برده و با آن بازي کنند.


مزايا و قابليتآ*ها

اگرچه شکل و شمايل ماوس خيلي اهميت دارد اما به هيچآ*وجه نميآ*تواند تنها عامل تعيين کننده و مهم در انتخاب آن باشد. يک عامل بيآ*نهايت مهم و درخور توجه ديگر، کاربردهاي آن است و اينآ*که چه مجموعهآ*اي از قابليتآ*ها را ميآ*تواند ارائه دهد.

R.A.T.7 تنها ماوسي است که قادر است پاسخگوي همه اين نيازها باشد. اين سختآ*افزار مفيد نه تنها تمام اين انتظارات را برآورده ساخته، بلکه همه قابليتآ*هايي که از يک ماوس سطح بالاي برخوردار از فناوري برتر انتظار ميآ*رود و شايد حتي بيشتر از آنآ*را عرضه کرده است.دقت حسگر ليزري آن 5600DPI، دقيقا به همان ميزان دقتي است که بايد باشد. حساسيت آن ميآ*تواند با استفاده از يک کليد دوسويه که پشت چرخ اسکرول و يک چراغLED قرمز نمايشگر در کنار دكمه نمايه (profile) واقع است و وضعيت حساسيت حال حاضر آنآ*را نمايش ميآ*دهد، با 4حالت از پيش تنظيم شده، مستقيما انتخاب و تنظيم شود. دکمه نمايه قادر است بين 3حالت نمايه گوناگون سوئيچ کرده و امکان آنآ*را براي شما فراهم سازد تا دکمهآ*هاي گوناگون را براي ضربه به کليدها (keystrokes) و براي بازيآ*هاي مختلف ربط داده و برنامهآ*ريزي کنيد. تمامي دکمهآ*هاي روي ماوس داراي سرعت عکسآ*العمل بسيار خوب و قابليت پاسخگويي بالايي هستند.

اگرچه R.A.T.7 اولين ماوسي نيست که بيش از يک چرخ اسکرول تعبيه شده دارد، اما اين ماوس يک چرخ مخصوص انگشت شست نيز دارد که ما معتقديم داراي کاربردهاي خاص مفيدي است. سختي اين چرخ به اندازه بوده و جهت مديريت پيکربندي نمايه (در جهت يا خلاف جهت گردش ساعت) قابل برنامهآ*ريزي است. همچنين يک گزينه عالي در بازيآ*هاي تيراندازي براي کليد زدن بين اسلحهآ*ها و تعويض آنها است.

قابليت جديد و جالب ديگر آن دکمه هدفآ*گيري و تکآ*تيراندازي (sniper botton)آن است كه روي صفحه زير انگشت شست قرار داشته، قابل برنامهآ*ريزي نيست و تا زماني که آنآ*را به پائين فشرده و نگه داريد مرتبا از حساسيت ماوس ميآ*کاهد و بزرگترين دستگيره با انتخابگر DPI سنتي است. در بازيآ*هاي مدرن امروزي مانند Warfare2 اين دکمه يک راهآ*حل جايگزين عالي براي حل مشکل کليد زدن مرتب بين حالت action و حالت تکآ*تيرآ*اندازي (sniping) است. شما ميآ*توانيد بسادگي اين دکمه را فشار داده و خشابآ*گذاري و تعويض سلاح کنيد.

جمعآ*بندي

اين ماوس حيرتآ*انگيز با قيمتي حدود 100دلار بالاترين قيمت در بين تمام ماوسآ*هاي بازي را دارد. اما شايد به قيمتش بيارزد زيرا شما هيچ ماوس بازيخور باارزش ديگري را که داراي مجموعهآ*اي از کاربردها و قابليتآ*هاي سودمند فراوان و از هر جهت قابل تنظيم، برنامهآ*ريزي و سفارشي سازي شدن باشد، نخواهيد يافت.

منبع: کلیک (جام جم)

اینم یه عکس بزرگ برای بررسی دقیق! > http://www.madcatz.com/cebit/images%5Chires%5Ccyborg%5Crat7%5C43708_2C.jpg