توابع api در ویژوال بیسیک یکی از مهم ترین قسمت های برنامه هستند
که بوسیله ی آنها می توان کار های زیادی انجام داد

هر سوالی از توابع api داشتید بپرسید

این تابع جای دکمه های موس رو عوض می کنه
کد:
کد:
Private Const MS_DEFAULT = 0
Private Const MS_SWAP = 1

Private Declare Function SwapMouseButton Lib "user32.dll" (ByVal bSwap As Long) As Long
bswap تعیین می کند خالت موس چگونه باشد
یعنی اگر
MS_DEFAULT = 0 و MS_SWAP = 1
به این صورت تعریف شوند جای دگمه های موس تغییر می کند اگر بر عکی باشد به حالت اول باز می گردند