سلام
من بايد با استفاده از يك سنسور نوري يك شفت اينكدر درست كنم كه با استفاده از پالس توليد شده جهت و سرعت را نشان دهد.
دقيقا چه وسايلي نياز دارم و به چه ترتيب به هم وصل كنم؟
فروشنده فقط به من سنسور gp3a22r را داده

تورو خدا كمك