سلام

د1- ر مدار 1 خواندیم که مقاومت و سلف و خازن عنصر فشرده هستند و انتن مداری گسترده
لطفا به من بگید که بعد و طول موج و فرکانس مقاومت یا خازن رو در چه رنجی باید گرفت که اصل طول موج بسیار بزرگتر از بعد برایشان صادق باشد و در این صورت است که می توان از قوانین کیرشف استفاده کرد؟
در کتاب جبه دار مثال برای مدار گسترده اورده اما برای فشرده نیاورده
2- سوال دیگر من این است که چگونه از قوانین ماکسول برای اثبات قوانین کیرشف استفاده شده و چرا می گوییم قوانین کیرشف فقط برای مدار فشرده صادق است؟

متشکرم