الکامپ شانزدهم به مدت 5 روز برگزار ميآ*شود
نمايشگاه الکامپ طي روزهاي يکشنبه شانزدهم تا پنج شنبه بيستم آبان ماه و به مدت 5 روز در محل شرکت سهامي نمايشگاهآ*هاي بينآ*المللي تهران برگزار خواهد شد.


محمد ثروتي به عنوان مديراجرايي الکامپ شانزدهم، در نشست همآ*انديشي الکامپ با اشاره به مذاکرات صورت گرفته و مساعدت مسئولان شرکت سهامي نمايشگاهآ*ها در خصوص تعداد روزهاي برگزاري الکامپ شانزدهم عنوان کرد: اين نمايشگاه طي روزهاي يکشنبه شانزدهم تا پنج شنبه بيستم آبان ماه و به مدت 5 روز در محل شرکت سهامي نمايشگاهآ*هاي بينآ*المللي تهران برگزار خواهد شد.

در ابتداي اين نشست که با دعو ت از اعضاي سازمان، موسسات، نهادها و تشکلآ*هاي فعال حوزه فناوري اطلاعات به منظور همآ*انديشي در خصوص راهکارهاي برگزاري باشکوه الکامپ شانزدهم و با حضور بيش از 50 نفر مديران شرکتآ*هاي عضو سازمان برگزار شد، رحمتي رئيس سازمان نظام صنفي رايانهآ*اي کشور گزارشي از اقدامات صورت گرفته طي ده روز گذشته و پس از صدور مجوز برگزار الکامپ به نام سازمان ارائه نمود.

رحمتي با اشاره به اينکه هدف از برگزاري اين نشست همآ*انديشي، ارائه ديدگاهآ*ها و انتظارات اعضا از الکامپ و همچنين بيان امکانات و محدوديتآ*هاي پيش روي برگزاري اين نمايشگاه است افزود : انتظار ميآ*رود با مشارکت حاضرين در جلسه در پايان اين نشست به يک همگرايي مشخصي در خصوص نحوه برگزاري با شکوه الکامپ شانزدهم نزديک شويم.

رئيس سازمان نظام صنفي رايانهآ*اي کشور دوران رکود بازار فناوري اطلاعات، اثرات تحريمآ*هاي اقتصادي بر کسب و کار شرکتآ*هاي حوزه فناوري اطلاعات و محدوديتآ*هاي زماني و فرصت اندک باقي مانده تا برگزاري الکامپ را از جمله مهمآ*ترين دغدغهآ*ها و نگرانيآ*هاي مطرح در ارتباط با نمايشگاه الکامپ شانزدهم برشمرد و در خصوص مولفه هاي مثبت پيش روي اين نمايشگاه نيز به تمرکز ويژه در ارتباط با توسعه دولت الکترونيک در برنامه پنجساله پنجم اشاره و از آن به عنوان فرصتي براي توسعه بازار و رونق کسب و کار فعالان حوزه فناوري اطلاعات ياد کرد.

در بخش ديگري از اين نشست ثروتي به عنوان مدير اجرايي برگزاري الکامپ شانزدهم با ارائه توضيحاتي در خصوص کليات برگزاري الکامپ شانزدهم، به افزايش يک روزه مدت زمان برگزاري نمايشگاه اشاره کرد و افزود: درخواست سازمان براي برگزاري الکامپ شانزدهم فضايي در حدود 30 هزار متر مربع بوده است که به دليل محدوديـتآ*هاي شرکت سهامي نمايشگاهآ*ها و نزديکي برگزاري نمايشگاه تلکام با نمايشگاه الکامپ شانزدهم، اين نمايشگاه در 15 سالن و فضايي حدود 21 هزار متر مربع برگزار خواهد شد.

در ادامه نيز حاضرين جلسه با بيان دغدغهآ*ها و نگرانيآ*هاي خود در خصوص روند برگزاري الکامپ، سوالاتي را نيز از مسئولان اجرايي طرح و در خصوص راهکارهاي برگزاري باشکوه الکامپ تبادل نظر نمودند.
در بخش پاياني اين جلسه نيز رحمتي با معرفي اعضاي کارگروه پيگيري صدور مجوز الکامپ شانزدهم که در سطح شوراي مرکزي سازمان تشکيل و مسئوليت پيگيري امور تا صدور مجوز را عهدهآ*دار بودند از زحمات اين دوستان قدرداني نمود.