يازدهمين نمايشگاه ايران تلهآ*کام برگزار ميآ*شود
ايازدهمين نمايشگاه بينآ*المللي صنايع مخابرات و اطلاعآ*رساني( ايران تلهآ*کام 2010) با حضور شرکتآ*ها و توليدکنندگان داخلي و خارجي از تاريخ 22 تا 25 آبان ماه 1389 مصادف با 13 تا 16 نوامبر 2010 در محل دائمي نمايشگاهآ*هاي بينآ*المللي تهران برگزار خواهد شد.

اين نمايشگاه که از آن ميآ*توان به بزرگآ*ترين رويداد و گردهمائي در بخش مخابرات و ارتباطات کشورمان نام برد، تاکنون ده دوره متوالي و بصورت بينآ*المللي با حضور فعال ارگانآ*ها و شرکتآ*هاي دولتي و خصوصي مطرح کشورمان مرتبط با زمينهآ*هاي موضوعي نمايشگاه و همچنين شرکتآ*هاي مطرح خارجي فعال در زمينه اين صنعت، توسط شرکت پالارسامانه با اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت ايران و با همکاري شرکت سهامي نمايشگاهآ*هاي بينآ*المللي ج.ا.ايران در محل دائمي نمايشگاهآ*هاي بينآ*المللي تهران برگزار شده است.

به گفته لادن ملکي دبير اجرايي نمايشگاه ايران تلهآ*کام، اطلاعآ*رساني اين نمايشگاه آغاز گرديده است و انجام مراحل ثبت نام از متقاضيان مشارکت در تلهآ*كام 2010 بزودي صورت خواهد گرفت.

علاقهآ*مندان جهت كسب اطلاعات و جزئيات بيشتر ميآ*توانند از طريق شماره تلفنآ*هاي 39-88798738 با ستاد برگزاري نمايشگاه تماس حاصل نمايند.