اخيرا استفاده از قطعه سياهآ*رنگ قابل مشاهده در تصوير، در کافيآ*نتآ*ها رواج پيدا کرده است.

اين قطعه که واسطه بين کيس و پورت صفحهآ*کليد است قادر به ذخيره تمامي اطلاعات ورودي توسط کاربر خواهد بود.

بهآ*عنوان مثال اگر کاربري در رايانهآ*اي که مجهز به اين قطعه است اقدام به مشاهده حساب بانکي خود کند بهآ*يقين تمامي اطلاعات محرمانه حساب وي در اختيار متصدي کافيآ*نت قرار خواهد گرفت؛ در نتيجه در صورتيآ*که در مکانآ*هاي عمومي اقدام به استفاده از رايانهآ* کرديد، از بابت امنيت دستگاه، اطمينان حاصل کنيد.