طعمهآ*آ*اي از جنس لينک


کليک روي لينکآ*هاي آلوده، يکي از مرسومآ*ترين فعاليتآ*هايي است که منتهي به آلوده شدن رايانه کاربران ميآ*شود.

شرکتآ*هاي امنيتي و غولآ*هاي اينترنتي جهان دائما به کاربران توصيه ميآ*کنند که از کليک روي لينکآ*هاي آلوده و يا حتي ريسکآ*دار خودداري کنند اما در طي يک هفته گذشته بسياري از همين غولآ*ها گرفتار لينکآ*هاي آلوده شدهآ*اند.

گوگل، Comcast و ديزني سه شرکتي هستند که بيش از ديگر شرکتآ*ها، گرفتار بدافزار جديدي شدهآ*اند که از طريق لينک آلوده به رايانهآ*ها راه ميآ*يابد و حتي رايانهآ*هاي ناسا نيز به اين بدافزار آلوده شدهآ*اند و برخي از سرويسآ*دهندگان پست الکترونيک مجبور شدند که سرورهاي خود را خاموش کنند تا بتوانند با اين بدافزار قدرتمند مقابله کنند.

لينکآ*هاي آلوده از دو طريق در دسترس کاربران قرار ميآ*گيرند.

دسته اول، لينکآ*هايي هستند که کاربران در صفحات وب و از طريق مرورگرهاي خود به آنآ*ها دسترسي ميآ*يابند. اين لينکآ*ها در دل سايتآ*هاي فريبنده جاي ميآ*گيرند.

جالب اينآ*جاست که شرکت گوگل بهآ*عنوان دشمن سرسخت اين لينکآ*ها شناخته شده و با مسدود کردن صفحات آلوده به اين لينکآ*ها، مانع ورود کاربران به اينآ*گونه سايتآ*ها ميآ*شود.

دسته دوم، لينکآ*هايي هستند که کاربران پست الکترونيک در صندوق ورودي پست الکترونيک خود دريافت ميآ*کنند.

بدافزار جديدي که رايانهآ*هاي بسياري را در طي يک هفته آلوده کرده است، يک کرم رايانهآ*اي است که از طريق پست الکترونيک، قربانيان خود را ميآ*يابد.

لينکآ*ها، متنآ*هايي هستند که با کليک روي آنآ*ها ميآ*توانيد به يک سايت يا فايل دسترسي پيدا کنيد.

هر لينک يک نماي ظاهري يا برچسب و يک روي پنهان دارد. بهآ*عنوان مثال يک لينک ميآ*تواند ظاهر يک سايت معروف مثل گوگل يا ياهو را به خود بگيرد اما در عمل پس از کليک کردن روي آن، کاربر ناگاه به سايت ديگري هدايت شود.

يک لينک سالم، ظاهر و باطن يکساني دارد يعني پس از کليک کردن روي آن، به همان سايتي هدايت خواهيد شد که نوشته لينک گواهي ميآ*دهد. البته يک لينک لزوما بهآ*صورت لينک نمايش داده نميآ*شود.

يک دکمه در منوي يک سايت و يا يک عکس نيز ميآ*تواند به يک لينک تبديل شود که احتمالا هزارانآ*بار اينآ*گونه لينکآ*ها را در صفحات وب مشاهده کردهآ*ايد.

کرم W32/VBManiaMM از طريق ايميلآ*ها منتشر ميآ*شود بنابراين ميآ*توان گفت که دکمهآ*هاي سايتآ*ها کمتر و بهآ*ندرت نقش يک لينک آلوده به اين بدافزار را ايفا ميآ*کنند.

W32/VBManiaMM در دل يک نامه با ظاهري خوشايند جاي ميآ*گيرد.

تا به امروز اين کرم در ايميلآ*هايي با عنوان Here you have يا Just for you به کاربران ارسال شده است.

متن نامه اينآ*طور حکايت ميآ*کند که لينک به يک فايل غيراخلاقي و يا اطلاعاتي محرمانه منتهي خواهد شد اما پس از کليک کردن روي لينک، يک رايانه آلوده تنها چيزي خواهد بود که کاربر بهآ*دست خواهد آورد.

W32/VBManiaMM يک کرم است و بنا به نوع رفتار يک کرم رايانهآ*اي، پس از مقيم شدن در حافظه، تمامي مسيرهاي شبکه را نيز هدف قرار ميآ*دهد. علاوه بر اين، هر فلشآ*مموري که به رايانه آلوده متصل شود، حامل اين کرم خواهد شد.

سادهآ*ترين راه براي جلوگيري از آلوده شدن به اين نوع بدافزار، خودداريآ*کردن از کليک روي لينک فريبنده است.

بهآ*جرات هيچآ*کس بهآ*طور ناشناس براي ديگران لينک مجاني و خداپسندانه ارسال نميآ*کند! و در پي اينآ*گونه اقدامات، سوءآ*نيت و هدف پنهاني وجود دارد.

اين کرم ميآ*تواند پس از آلوده کردن رايانه، دفترچه آدرس کاربر را سرقت کرده و ايميل مشابهي به تمامي دوستان کاربر فريبآ*خورده ارسال آ*کند.

اين ايميل ميآ*تواند حامل نام و يا آدرس کاربر باشد تا ديگران فريب لينک را بخورند؛ پس حتي نبايد به لينکآ*هاي غيرمعمولي که از دوستان خود دريافت ميآ*کنيد نيز اعتماد کنيد.

دومين راه براي جلوگيري از آلوده شدن به لينکآ*هاي آلوده، نگه داشتن نشانگر موس روي لينک است. پس از اينآ*کار، مقصد لينک در نوار پردازش مرورگر نمايش داده ميآ*شود.

در صورتيآ*که برچسب لينک با مقصد آن يکسان نباشد، اين لينک آلوده است.

در مورد عکسآ*ها نيز اينآ*کار را انجام دهيد. اگر مقصد عکس به يک فايل غيرمعمول منتهي ميآ*شد، عکس حامل يک لينک آلوده است.

براي بهآ*دست آوردن اين گاهي، استفاده از Properties نيز ممکن اما زمانآ*بر است.

فايلآ*هاي HTA ،EXE و اسکريپتآ*ها قابل اعتماد نيستند. اگر از يک نرمآ*افزار ايميل مثل Outlook استفاده ميآ*کنيد، پس از کليکآ*کردن روي لينک، نرمآ*افزار با نمايش يک پنجره، مقصد لينک را به شما نشان ميآ*دهد.

بدون توجه به مقصد لينک، دکمه تاييد را فشار ندهيد تا از آلوده شدن رايانه خود به بدافزار جلوگيري کنيد.