اوبونتو، يک انتخاب درست از ميان توزيعآ*هاي رنگارنگ لينوکس

کاربرپسند بودن ويندوز و راحتي کار با محيط آن، عامل مهمي است که طرفدارانش را وابسته کرده است و کاربري که با شجاعت تمام تصميم ميآ*گيرد تا سيستمآ*عاملش را به لينوکس تغيير دهد ممکن است با يک انتخاب نامناسب در توزيعآ*هاي مختلف لينوکس، اعتماد به نفس خود را از دست داده و دوباره با يک شکست دروني به ويندوز انحصارطلب برگردد؛ پس انتخاب درست يک توزيع از ميان توزيعآ*هاي رنگارنگ لينوکس ميآ*تواند هر کاربر تازهآ*واردي را دوستدار لينوکس و جنبش متنآ*باز کند.

در جهان لينوکس، اينآ*که بخواهيم چند توزيع را بهآ*عنوان توزيعآ*هاي کاربرپسند معرفي کنيم، کار بسيار دشواري است زيرا اين مسئله دقيقا به نوع نياز کاربر و سليقه وي وابسته است اما تحليلي را که ما در اين مطلب ارائه ميآ*دهيم تنها براساس محاسبه تعداد دانلودهايي است که از سايت معتبر www.distrowatch.com انجام گرفته است.

براساس اين آمار و نيز ميزان فعاليتآ*هاي هر يک از جوامع، ميآ*توان به اين نتيجه رسيد که توزيع اوبونتو که اين روزها با نسخه 10.10 خودش سروصدايي را به پا کرده، محبوبآ*ترين توزيع سال 2010 شده است و بهآ*دنبال آن توزيعآ*هاي "فدورا" و "اوپنآ*زوزه" در مقامآ*هاي بعدي محبوبيت قرار دارند.

مقايسه بين سه لينوکس برتر
با توجه به محبوب بودن اين سه توزيع، ما تصميم گرفتيم تا از ميان دهآ*ها توزيع مختلف لينوکس تنها اين سه توزيع محبوب را با هم مقايسه کنيم تا شايد براي کاربراني که قصد دارند به لينوکس مهاجرت کنند کارگشا باشد.

همانآ*طور که گفتيم، کاربرپسند بودن مهمآ*ترين عامل انتخاب يک توزيع براي کاربر تازهآ*کار است.

سادگي و زيبايي از عواملي هستند که در جذب کاربر به محيط بسيار موثر خواهند بود.

براي مقايسه بين اين سه توزيع از نظر کاربرپسند بودن نبايد در جايگاه يک حرفهآ*اي ايستاد بلکه اين جنبه را بايد از ديدگاه يک مبتدي لينوکس بررسي کرد.

طبق آمار منتشرشده و نظر کاربران لينوکس، اين سه توزيع در زمينه کاربرپسند بودن، بالاترين امتيازها را کسب کردهآ*اند اما انتخاب يکي از آنآ*ها را بهآ*عنوان بهترين تنها بايد بهآ*عهده سليقه کاربر تازهآ*وارد گذاشت زيرا آساني محيط کار سيستمآ*عامل براي هر فردي يک تعريف خاص دارد که با ديگران متفاوت است.

بعد از سليقه، برخي عوامل اند که ميآ*توانند در مقايسه بين اين سه توزيع به ما کمک کنند.

اوبونتو، فدورا و اوپنآ*زوزه هر سه يک ريشه مشترک دارند و در بسياري از جنبهآ*ها با هم مشترک هستند و سعي دارند تا با يک رقابت آزاد در همين اشتراکات و شباهتآ*ها از هم جلو بزنند.

نصب ساده، سرعت بالا در بوت و... عواملي هستند که در سايت مذکور مورد مقايسه قرار گرفتهآ*اند.

نصب
در اين آزمايش، مراحل نصب هر سه توزيع مشابه يکديگر بود و هرکدام در يک بخش خاص قابليتآ*هاي ويژهآ*اي داشتند که در کل با هم برابري ميآ*کردند. همچنين نصب نرمآ*افزار در هر سه توزيع بهآ*صورت گرافيکي انجام ميآ*شود البته اوپنآ*زوزه در اين بخش کمي ضعيفآ*تر از رقبايش عمل ميآ*کند زيرا هنگام نصب نرمآ*افزار سعي دارد تا کل سيستم را بهآ*روز کند!

سرعت بوت
اين آزمايش، زمان راهآ*اندازي را از زمان روشن کردن رايانه تا راآ*هآ*اندازي اولين نرمآ*افزار بررسي ميآ*کند.

جالب است امتيازها در اين بخش هم کاملا بهآ*هم شبيه بود.

ابزارهاي پيکرآ*بندي
در اين آزمايش که نصب يک پرينتر بود، تقريبا در تمام توزيعآ*ها، جستآ*وجو و نصب درايور کمي پيچيده است اما با تمام مشکلات، اوبونتو در اين بخش بيشترين امتياز را نصيب خود کرده است زيرا فدورا و اوپنآ*زوزه طي نصب چندين بار درخواست رمز عبور و شناسه ريشه را داشتند. در ضمن فدورا بهآ*جاي استفاده از نام رايانه از آدرس IP استفاده ميآ*کرد.

نتيجه نهايي
پس از آزمايشآ*ها، نتيجه نهايي اين بود که اين سه توزيع با تشابهات بسياري، بهآ*ترتيب اوبونتو، فدورا و اوپنآ*زوزه در جدول محبوبيت قرار گرفتند که اختلاف اوبونتو با اوپنآ*سوزه 8 امتياز بود.

اين مقايسه تنها براي کاربراني مفيد است که تازه به لينوکس مهاجرت کردهآ*اند و ممکن است براي لينوکسآ*کارهاي قديمي کاربردي نداشته باشد.