فدوراي جديد با حمايت از Meego و Spice در نوامبر امسال منتشر خواهد شد

خبري که اين روزها در جامعه متنآ*باز پيچيده، انتشار نسخه بتا از فدوراي 14 است.

در خبرها نويد آن داده شده که نسخه اصلي و در دسترس آن براي عموم تا ماه نوامبر امسال منتشر خواهد شد.

آمدن اين نسخه بعد از پنجآ*ماه از انتشار نسخه آلفا، به انتظار دوستداران اين توزيع، پايان داده و بهانهآ*اي شده براي اينآ*که ما هم در اين ستون به بررسي توزيع فدورا و آخرين نسخه آن که فدوراي 14 است بپردازيم.

فدورا، از آغاز تا به امروز
فدورا يک سيستمآ*عامل رايانهآ*اي و نيز نام توزيعي از گنو/لينوکس است و توسط اعضاي پروژه فدورا ساخته ميآ*شود.

اين پروژه توسط شرکت ردهت حمايت شده و هدفش ساخت يک سيستمآ*عامل چندمنظوره است که بهآ*طور کلي از بستهآ*هاي نرمآ*افزاري رايگان و متنآ*باز ايجاد شده آ*است.

اين توزيع به آساني نصب و تنظيم ميآ*شود و محيطي کاملا کاربرپسند دارد.

هر 6 يا 8 ماه يکآ*بار نسخه جديدي از فدورا توسط تيم مهندسي آن عرضه ميآ*شود.

آخرين نسخه آنآ*که تاکنون بهآ*طور کامل منتشر شده، فدوراي 13 است.

اين پروژه متنآ*باز در سال 2003 زماني که پروژه لينوکس ردهت پايان يافت شروع شد.

ردهت پيشنهاد داد که تمام کاربران لينوکس ردهت، لينوکس حرفهآ*اي اين شرکت را بهآ*عنوان جايگزين بهآ*کار بگيرند چون نسخه قبلي ديگر حمايت نميآ*شد. در عينآ* حال پروژه فدورا هم براي ايجاد سيستمآ*عاملي کاملا رايگان براي همگان آغاز شد که نتايج فعاليت کاربران اين سيستمآ*عامل در لينوکس حرفهآ*اي ردهت نيز بهآ*کار برده ميآ*شود. به همين دليل کاربران لينوکس فدورا در واقع آزمايشآ*کنندگان لينوکس حرفهآ*اي ردهت هستند.

عرضه لينوکس فدورا باعث استقبال ناشران تجاري لينوکس از اين روش گسترش شد يعني عرضه يک نسخه عمومي نزديک به نسخه تجاري که نسخه عمومي بهآ*عنوان محيط آزمايشي نسخه تجاري باشد و حال اين توزيع که جزو سه توزيع محبوب لينوکس است به انتشار نسخه 14 خود نزديک شده است.

ويژگيآ*هاي فدوراي 14
نسخه بتا از فدوراي 14 با پشتيباني از پروتکلآ*هاي ساده براي محيطآ*هاي مستقل محاسباتي SPICE، که براي تعامل با ساختارهاي دسکآ*تاپ مجازي توسعه داده شدهآ*اند، منتشر شده است. SPICE يک راهآ*حل کاملا متنآ*باز براي تعامل با روميزيآ*هاي مجازي است.

شرکت ردهت، باني و پشتيبان فدورا اعلام کرده که نسخه بتا از فدوراي 14 و همآ*چنين از برخي فناوريآ*هاي تازهآ*وارد از جمله بسترهاي نرمآ*افزاري مديريت هوشمند يا Intelligent Platform Management Interface (IPMI) که ميآ*تواند مديريت يک سرور را از راه دور تحت کنترل داشته باشد پشتيباني ميآ*کند.

از ديگر قابليتآ*هاي اين نسخه جديد فدورا، پشتيباني از زبانآ*هاي برنامهآ*نويسي D که قابليت و کارآيي بالايي را داشته و Rakudo Star است.

تيترهاي تبليغاتي از ويژگيآ*هاي اين نسخه فدورا که در مطبوعات جهاني به چاپ رسيده، بهآ*صورت زير است:

- بهبود در اشکالآ*زدايي و يکآ*پارچهآ*سازي با ابزارهاي موجود بهآ*منظور ارتقاي فدورا بهآ*عنوان بستر نرمآ*افزاري.

- محيطآ*هاي جايگزين مانند Sugar و نرمآ*افزارهايي از پروژه متنآ*باز MeeGo.

- مديريت نسل بعدي سيستمآ*ها براي يک راهآ*اندازي سريعآ*تر و نيز کاهش انتظار براي بارگيري اطلاعات بهآ*عنوان پيشآ*نمايش در فدوراي 14 ارائه ميآ*شود و به احتمال خيلي زياد در فدوراي 15 بهآ*صورت يک فرمت پيشآ*فرض قرار خواهد گرفت.

توسعهآ*دهندهآ*هاي فدورا اخيرا تصميم گرفتند که باز هم به استفاده از Upstart روي بياورند که در نسخهآ*هاي قبلي فدورا مطرح بود.

فدوراي 14 گامي است براي رسيدن به يک بوت سريع و بدون خطا در فدوراي 15، به عبارتي ديگر ميآ*توان گفت که اين نسخه از فدورا تنها نويدي براي يک انتظار شيرين است، انتظار براي فدوراي 15 که احتمالا در ماهآ*هاي آوريل يا مي منتشر ميآ*شود.

براساس گزارشآ*ها، تعداد ويژگيآ*هاي جديد فدوراي 14 به 20مورد کاهش پيدا کرده است. اين رقم در حدود نيمي از تعداد ويژگيآ*هاي جديدي است که در فدوراي 12 و 13 وجود داشت.

علت اين اتفاق عجيب احتمالا بهآ*دليل سرگرم بودن طراحان و توسعهآ*دهندگان ردهت روي پروژه لينوکس 6 است که همآ*اکنون در فاز بتاي خود بهآ*سر ميآ*برد.

هيئت مهندسي پروژه فدورا FESCo، پشتيبان استفاده از Upstart در فدوراي 14 است و ميآ*خواهد سياستآ*هاي بهآ*روزآ*شده را در اين نسخه توسعه دهد. اين تيم اخيرا يک نسخه پيشآ*نويس براي مذاکره در اينآ*باره ارائه کرده است.