پيشنهاد روسيه براي برقراري بازوي کنترلي فضاي سايبر


چرا هيچآ*گونه نظارتي بر تسليحات سايبر و نحوه استفاده از آنآ*ها وجود ندارد؟

اين موضوع، اتفاقآ*نظر کشورهاي پشتيبان طرح روسيه است که در رابطه با امنيت اطلاعات در سازمان ملل متحد مطرح شده است.

رهبران سياسي و نظامي سرتاسر جهان معتقدند که حداقل بخشي از جنگ جهاني بعدي در فضاي سايبر صورت خواهد گرفت، از اينآ*رو موضوع خلع سلاح سايبري نزديک به يک دهه است که در سازمان ملل و بهآ*تازگي در آژانس ITU جريان يافته است.

برخي از کشورهاي توسعهآ*يافته تهاجمآ*هاي سايبري را در قالب حمله به زيرساختآ*هاي رايانهآ*اي مجتمعآ*هاي برق، ارتباطي، حملآ*ونقل و سامانهآ*هاي اقتصادي تجربه کردهآ*اند و کشورهاي در حال توسعه، جنگ سايبري را در شرايط سياسي ديدهآ*اند.

دولت روسيه بهآ*عنوان حامي اصلي توافق برداشتن بازوي کنترل سايبر، از اصطلاح "جنگ اطلاعات" استفاده کرده و اين تهديد را کشمکش سايبري دانسته و آنآ*را چيزي شبيه جنگ ايدهآ*ها تعريف کرده است.

از سال 1998 روسيه در گردهماييآ*هاي سالانه سازمانآ*ملل، نگراني خود را در کمبود توافقي بينآ*المللي براي مبارزه با چيزي که آنآ*ها به آن تروريسم اطلاعات ميآ*گويند ابراز داشتهآ*اند.

رهبران روسيه نگرانند چرا که به اعتقاد آنآ*ها اينترنت ارتباط بين افراد را ساده ساخته است در حاليآ*که دولت يک کشور ميآ*تواند از اينترنت بر عليه سيستم سياسي دولت کشوري ديگر استفاده کند. همچنين برخي از ديپلماتآ*هاي روسي از عبارت تهاجم ايدئولوژيکي براي شرح اينآ*که دولتآ*ها از طريق اينترنت چه ميآ*توانند با يکديگر بکنند استفاده کردهآ*اند.

در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل، سرگئي کورتکوف از وزارت دفاع روسيه گفت: هرگاه که دولتي ايدهآ*اي را در اينترنت با هدف براندازي دولت کشوري ديگر حتي با عنوان اصلاح دموکراتيک توسعه داد، بايد يک تخطي برخلاف منشور سازمان ملل محسوب شود.

در همان جلسه کورتکوف گفت که هرگونه عمليات اطلاعاتي که توسط دولتي بر عليه دولت ديگر هدايت شود، به نوعي دخالت در امور داخلي دولت هدف محسوب ميآ*شود؛ حال به هر دليلي که باشد، نبايد چنين رفتاري را بهآ*خاطر آن دلايل قابل توجيه دانست.

ايالات متحده بارها با محدوديت ارتباطآ*هاي اينترنتي مخالفت کرده است. جيمز لويس از محققين موسسه خلع سلاح سازمان ملل گفت که علاوه بر روسيه چنين نقطهآ*نظري را از دولتآ*مردان کشورهاي ديگر نيز شنيده است.

پارسال روسيه مدلي مستحکمآ*تر از آنچه که در سازمان ملل پيشنهاد داده بود را به سازمان همکاريآ*هاي شانگهاي آورد که در آنآ*جا علاوه بر روسيه و چين، 4 کشور آسيايي مرکزي نيز بر اجراي آن صحه گذاردند.