سلام
controlsuite :
اين برنامه کل اطلاعاتي که براي کارکردن با c2000 نياز داريد را در اختيارتان قرار مي دهد ( کل اطلاعات موجود در www.ti.com براي c2000 را يکجا جمع کرده + ... )
حتما دانلود کنيد. مخصوصا براي تازه کارها خيلي ديد مي ده

www.ti.com/controlsuite