من راهنمايي ميخواهم fpga را ميدونم اما هيچ طرحي از كار در ذهنم نتونستم تجسم كنم
مرسي