هيچآ*کدام از نرمآ*افزارهايي که براي حل مسائل رياضي تا بهآ*حال ارائه شدهآ*اند نتوانستهآ*اند بهآ*طور کامل نياز کاربران را برآورده سازند اما هميشه رقابت تنگاتنگي در ميان اين دسته از نرمآ*افزارها وجود داشته است و از نظر قدرت حل مسائل پيچيده رياضي و همچنين امکانات جانبي ديگر با هم در رقابت بودهآ*اند.

نرمآ*افزاري که در اين جا به شما معرفي ميآ*کنيم، Maple نام دارد.

اين نرمآ*افزار در سال 1981 طراحي شده است و تيم طراح آن در دانشگاه واترلو فعاليت کردهآ*اند.

نسخه ابتدايي Maple در سال 1988 توسط يک شرکت کانادايي، به کاربران ارائه شد.

از مهمآ*ترين ويژگيآ*هاي اين نرمآ*افزار ميآ*توان به اين مورد اشاره کرد که به محاسبات رياضي اختصاص ندارد و علاوه بر آن قادر به انجام محاسبات رشتهآ*هاي مهندسي است.

اين نرمآ*افزار رياضي با ديگر نرمآ*افزارها متفاوت است.

Maple بيشتر از اينآ*که يک نرمآ*افزار براي حل مسائل رياضي باشد، بيشتر به يک زبان برنامهآ*نويسي شباهت دارد که ميآ*تواند بهآ*راحتي عبارات جبري را پردازش کرده و تفسير کند.

اين نرمآ*افزار توانايي حل تمامي مسائل مربوط به شاخه هندسه را نيز دارد.

Maple در حقيقت با استفاده از 2 زبان برنامهآ*نويسي، نوشته شده است. بخش کوچکي از آن با استفاده از زبان آشناي C نوشته شده است که بخش پايهآ*اي نرمآ*افزار را نيز تشکيل ميآ*دهد و بخش ديگر نرمآ*افزار، با استفاده از کتابآ*خانهآ*هاي زبان Maple طراحي شده است.

سرعت اين نرمآ*افزار در حل و پيادهآ*سازي مسائل مختلف بسيار بالاست و در مقايسه با ديگر نرمآ*افزارهايي که در اين شاخه طراحي شدهآ*اند، عملکرد بسيار بهتري دارد.

جالب است که بدانيد نام اين نرمآ*افزار بهآ*معني درخت افرا است و يکي از قويآ*ترين نرمآ*افزارهايي است که تا بهآ*حال در شاخه رياضيات طراحي شده است زيرا بيشتر از 100 دانشجو براي تست و آناليز اوليه آن فعاليت کردهآ*اند و کليه ايرادات آنآ*را بهآ*طور کلي برطرف کردهآ*اند.

شما ميآ*توانيد با استفاده از اين نرمآ*افزار برنامهآ*نويسي کرده و با استفاده از الگوريتمآ*هاي مختلفي که بهآ*صورت آماده در آن قرار داده شده است، برنامهآ*هاي مورد نظر خود را به سريعآ*ترين شکل ممکن پيادهآ*سازي کنيد.

يکي از نکات جالبي که در مورد اين نرمآ*افزار به چشم ميآ*خورد اين است که شما ميآ*توانيد الگوريتمآ*هاي مورد نظر خود را به توابع موجود در اين نرمآ*افزار اضافه کرده و از آنآ*ها براي حل مسائل مورد نظرتان استفاده کنيد.

نسخه جديد اين نرمآ*افزار توسط شرکت مايکروسافت هم به بازار ارائه شده است و قويآ*تر از نسخهآ*هاي قبلي ميآ*باشد.

امکانات جديدي براي بخشآ*هاي مختلف به اين نسخه اضافه شده است که از آن جمله ميآ*توان به رسم نمودارهاي متحرک اشاره کرد.

يکي از ويژگيآ*هاي جالب اين نرمآ*افزار اين است که يک نرمآ*افزار جامع براي تمامي مقاطع ميآ*باشد، بهآ*صورتيآ*که اگر شما يک دانشآ*آموز مقطع دبيرستان در رشته رياضيات هستيد، ميآ*توانيد کليه مسائل مربوط به درسآ*هاي جبر، هندسه، حسابان، ديفرانسيل و انتگرال را با استفاده از اين نرمآ*افزار حل کنيد. همچنين حتي اگر دانشجوي کارشناسيآ*ارشد شاخه رياضيات هستيد، باز هم ميآ*توانيد کليه نيازهاي خود را با استفاده از Maple برطرف سازيد. اين نرمآ*افزار را ميآ*توانيد از سايت زير دانلود کنيد:

http://www.download3000.com/download-maple-professional-count-reg-4125.html