در مورد تجهیز پست 500K یک کارخانه وانتخاب نوع کالا ها و مارک آن ها راهنمایی لازم دارم
سپاسگزارم