تلفنآ*هايآ*همراه هوشمند يا همان Smartphoneها در طي دو سال گذشته بسيار رايج شدهآ*اند و مردم نيز به اين محصولات جذاب روي خوشي نشان دادهآ*اند.

عده زيادي از کساني که اين گوشيآ*ها را تهيه ميآ*کنند، علاقهآ*مند به استفاده از آنآ*ها براي مرور صفحات وب، سر زدن به پستآ*الکترونيک و جستآ*وجو با استفاده از جستآ*وجوگرها هستند و از همينآ*رو بدافزارنويسان نيز براي بيآ*نصيب باقيآ*نماندن اين عده که کم هم نيستند، حسابي مشغول به کارند.

فرق نميآ*کند که از چه گوشي هوشمندي و با چه سيستمآ*عاملي استفاده ميآ*کنيد چرا که بدافزارهاي تلفنآ*همراه بسيار متنوعآ* هستند و بهآ*سادگي و با اندکي تغييرات ميآ*توانند روي گوشيآ*هاي ديگر نيز اجرا شوند، بنابراين بايد خطر را جدي گرفت.

جالب اينآ*جاست که بيشتر کاربران نيز رايانهآ*هاي شخصي خود را ايمنآ*تر از گوشيآ*هاي تلفنآ*همراه هوشمند خود ميآ*دانند.

در يک نظرسنجي در کشور آمريکا، 83 درصد از کاربران اينترنت که بهآ*طور همآ*زمان از طريق تلفنآ*همراه و رايانه شخصي به اينترنت دسترسي داشتند، معتقد بودند که رايانه ايمنآ*تر از تلفنآ*همراه است. در اين ميان، تنها 25 درصد کاربران همراهآ*دوست، گمان ميآ*کنند که تلفنآ*همراه کاملا ايمن است. پس عده بسيار کمي از مردم به ايمن بودن تلفنآ*همراه اعتقاد دارند اما با اين وجود براساس آمار 15 اپراتور بزرگ تلفنآ*همراه در سراسر جهان، از هر 10 تلفنآ*همراه، تنها يک تلفنآ*همراه به ابزار امنيتي مانند آنتيآ*ويروس و فايروال مجهز است يعني با همه بيآ*اعتمادي، مردم چندان به فکر ايمنآ*سازي تلفنآ*هايآ*همراه خود نيستند.

در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، تعداد بدافزارهاي قابل اجرا در تلفنآ*هايآ*همراه بيش از 250 درصد افزايش داشته است.

44 درصد کاربران تلفنآ*هايآ*همراه هوشمند، از گوشيآ*هاي خود براي انجام کار و يا تجارت بهره ميآ*برند، بنابراين ميآ*توان اينآ*گونه فرض کرد که بيشتر اين کاربران، اقتصاد خود را بهآ*طور مستقيم در خطر قرار دادهآ*اند و به حساسيت آن به هيچآ*وجه توجهي نشان نميآ*دهند.

در کشور ما آمار دقيقي از اين مسئله تهيه نشده است اما با توجه به مشاهدات عيني ميآ*توان گفت که اهميت ما ايرانيآ*ها به ابزارهاي امنيتي کمتر از بسياري از کشورهاي پيشرو در IT است.

بسياري از مردم حتي بهآ*درستي نميآ*دانند که چگونه ميآ*توان يک نرمآ*افزار روي گوشي نصب کرد و معمولا اينآ*کار را با پرداخت مبالغي گزاف به فروشندگان تلفنآ*همراه انجام ميآ*دهند در حاليآ*که بهآ*سادگي ميآ*توان نرمآ*افزارهاي امنيتي زيادي را بهآ*صورت رايگان تهيه کرده و بهآ*سادگي روي گوشي تلفنآ*همراه نصب کرد.
براي حفظ ايمني تلفنآ*همراه، توجه به نکات زير الزامي است، صرف نظر از اينآ*که تلفنآ*همراه شما به آنتيآ*ويروس مجهز باشد.

1. از اتصال به شبکهآ*هاي Wi-Fi ناآ*آشنا و غيرايمن خودداري کنيد.

2. تلفنآ*همراه هوشمند خود را بهآ*طور منظم و در دورهآ*آ*هاي زماني خاص بهآ*روزرساني کنيد تا حفرهآ*هاي شناساييآ*شده در آن برطرف شود.

3. تلفنآ*هايآ*همراه هميشه همراه شما هستند و طبيعي است که بيشتر در معرض خطر قرار دارند.

در صورتيآ*که اطلاعات ارزشمندي روي تلفنآ*همراه شما وجود دارد، مدام از آن نسخه پشتيبان تهيه کنيد و درصورت امکان، آن فايل را از تلفنآ*همراه خود پاک کنيد.

4. اگر هميشه مجبوريد بخشي از اطلاعات ارزشمند خود را از طريق تلفنآ*همراه با خود همراه کنيد، از يک نرمآ*افزار رمزگذاري يا Encryption استفاده کنيد و يک رمز قوي براي آن انتخاب کنيد.

اين نرمآ*افزارها به شما اجازه ميآ*دهند که فايلآ*هاي خود را بهآ*طور غيرقابل نفوذي رمز کنيد.

در صورت به سرقت رفتن فايل و يا گوشي تلفنآ*همراه، کسي نميآ*تواند بدون داشتن کلمه رمز، به محتواي فايلآ*هاي رمز شده دسترسي يابد.

5. بلوتوث و Wi-Fi تلفنآ*همراه خود را تنها زماني که قصد داريد از آنآ*ها استفاده کنيد، روش کنيد.

روشن بودن دائمي ابزارهاي ارتباط بدونآ*سيم نه تنها ايمني تلفنآ*همراه شما را بهآ*شدت کاهش ميآ*دهد بلکه باعث افزايش مصرف انرژي تلفنآ*همراه شما شده و باعث سريعآ*تر خاليآ*شدن آ*شارژ باتري گوشي خواهد شد.

6. گوشي خود را طوري تنظيم کنيد که در هنگام دريافت فايلآ*ها، قبل از ذخيره فايل، نام فرستنده، نام و نوع فايل را به شما نمايش دهد. دريافت فايل از فرستندهآ*هاي ناشناس، عليآ*رغم اينآ*که فايل، ظاهري بيآ*خطر داشته باشد، کاري پرخطر است.

7. استفاده از قابليت Auto Complete براي پر کردن TextBoxآ*ها کاري پرخطر براي تلفنآ*همراه محسوب ميآ*شود.

8. در صورتيآ*که تلفنآ*همراه شما به SSL مجهز است، از آن استفاده کنيد و ارتقاي امنيت را به افزايش سرعت و راندمان دسترسي به اينترنت و پست الکترونيک ترجيح دهيد.