اهداف اولويت بندي و رويکرد پشتيباني از اولويت ها

استخراج اولويتهاي علم و فناوري كشور در سند حاضر حاصل تركيب رويكردهاي مزيت محوري، نيازمحوري، مرز شكنانه و آينده نگري است. بر اين اساس و به منظور تحقق اولويت ها، نوع پشتيباني از آنها بسته به وضع موجود علوم و فناوري هاي مرتبط و نوع توسعه كمي و تحول و ارتقاي كيفي مورد نظر در طيف وسيعي از پشتيباني هاي فكري، مالي، قانوني، منابع انساني و مديريتي متغير خواهد بود. برخي رويكردهاي پشتيباني از اولويت هاي علم و فناوري عبارتند از:

* هدايت سرمايه گذاري ها از طريق برنامه هاي پنج ساله و بودجه هاي ساليانه و رديف ها و تسهيلات مالي متمرکز
* هدايت نظام آموزش براي تأمين و جذب نيروهاي نخبه و متخصص مورد نياز در حوزه هاي اولويت دار
* اصلاح ساختار ها و فرايند ها و تنظيم، تدوين و تصويب سياست ها و ضوابط تشويقي خاص براي رشد سريع (ميانبر) در حوزه هاي اولويتدار

اولويت هاي علم و فناوري کشور

اولويت ها در سه سطح الف، ب و ج تبيين شده اند. منظور از اين نوع دسته بندي، تفاوت شكل و ميزان تخصيص منابع اعم از مالي و انساني و توجه ويژه مديران و مسئولان است، به اين معنا که حصول اطمينان از رشد و شکوفايي در برخي از اولويت ها نيازمند توجه ، هدايت و پشتيباني در سطوح کلان مديريتي کشور است و در برخي ديگر رشد و توسعه با مديريت هاي مياني و تخصيص غيرمتمرکز منابع حاصل خواهد شد.

گروه الف : هوافضا - اطلاعات و ارتباطات - هسته اي - نانو و ميكرو - نفت و گاز - زيستي (بيو) - آب و خاک
گروه ب : رباتيک - ليزر - فوتونيک - زيست حسگر ها - حسگر هاي شيميايي - مکاترونيک - اتوماسيون - نيمه رسانا ها - کشتي سازي - مواد نوترکيب - پليمرها - اکتشاف و استخراج مواد معدني - پيشبيني و مقابله با سيل و زلزله - پدافند غيرعامل
گروه ج : اپتوالکترونيک - شبکه هاي مخابراتي - امنيت شبکه - کاتاليستها - مهندسي پزشکي - آلياژ هاي فلزي - مواد مغناطيسي - سازه هاي دريايي - حمل و نقل ريلي - ايمني حمل و نقل - ترافيک و شهرسازي - مصالح ساختماني سبک و مقاوم - احيا و بهره برداري مراتع و جنگل ها

توضيح : منظور از آب و خاک ؛ مديريت آب ، فناوري بخش آب، کاهش آلودگي آب و خاک ، مديريت پسماند ، بيابان زدايي ، مبارزه با خشکسالي و شوري ، است.

منبع : نقشه جامع علمي کشور
مصوب : شوراي عالي انقلاب فرهنگي