اگر نگاهي به گوشي تلفنآ*همراهآ*تان بيندازيد، مشاهده خواهيد کرد که امکانات پيشآ*فرض بخش پيامآ*رساني آن محدود است بنابراين نرمآ*افزار AdvanceSMS V3.0 را براي گوشيآ*هاي سيمبين سري 60 ويرايش سوم و پنجم به شما پيشنهاد ميآ*کنيم.

AdvanceSMS به شما اجازه ميآ*دهد تا براي پيامآ*هاي کوتاه تکآ*تک مخاطبانتان يک زنگ شخصي تعيين کنيد. همچنين مسائلي مانند ارسال خودکار پيامآ*هاي کوتاه و ايميلآ*ها در زمانآ*هاي از پيش مشخص شده و فيلترکردن پيامآ*هاي کوتاه ناخواسته يا تبليغاتي و يا پاسخ خودکار به برخي پيامآ*هاي کوتاه، بخشي از امکانات فراوان اين برنامه است.


اولين نمايي که پس از نصب و اجراي برنامه مشاهده خواهيد کرد، شامل گزينهآ*هاي زير است:

1. Schedule SMS: اين بخش که به موضوع زمانآ*بندي ارسال خودکار پيامآ*هاي کوتاه ميآ*پردازد، در زمان اولين استفاده، حاوي هيچ پيام زمانآ*بنديآ*شدهآ*اي نخواهد بود بنابراين شما ميآ*توانيد با استفاده از منوي Options و مسير Schedule SMS آ*> Message Text يک پيام زمانآ*بنديآ*شده جديد ايجاد کنيد و با استفاده از گزينهآ*هاي Date ،Time و Number، روز، ساعت و شماره مخاطب را براي زمان ارسال معين کرده و گزينه Done را انتخاب کنيد.

2. Manage SMS: اين بخش از برنامه مربوط به تنظيماتي ميآ*شود که شما ميآ*خواهيد روي سيستم ارسال و دريافت پيامآ*هاي کوتاهآ*تان اعمال کنيد.

به اين ترتيب که پس از ورود به آن، گزينهآ*هاي Add Person ،Add Group ،Add All Nonآ*contacts و Delete پيش روي شما قرار ميآ*گيرد که توسط آنآ*ها ميآ*توانيد مخاطب يا مخاطباني که قصد داريد تنظيمات موجود در برنامه روي آنآ*ها اعمال شود را وارد فهرست برنامه کنيد؛ سپس با انتخاب Number Settings وارد صفحه تنظيمات ميآ*شويد و ميآ*توانيد تنظيمات مربوطه را اعمال کنيد که عبارت است از:

Keyword: انتخاب واژهآ*اي که اگر در پيامي موجود بود، آن پيام فيلتر شود.

Filter SMS: فعال کردن آن سبب فيلتر شدن پيامآ*ها خواهد شد.

Forward If Filtered: پيامک فيلتر شده را به شماره ديگري ارسال ميآ*کند.

Auto Reply: به پيامآ*ها بهآ*طور خودکار پاسخ ميآ*دهد.

Auto Reply Text: متني که قرار است بهآ*طور خودکار در جواب ارسال شود بايد در اين بخش تعريف شود.

Personalized Tone: انتخاب زنگ اختصاصي پيام کوتاه براي مخاطبان.

3. Application Settings: در اين بخش ميآ*توانيد تنظيمات مختلفي را روي خود برنامه انجام دهيد مانند تعيين رمز عبور، نمايش تمامآ*صفحه براي پيامآ*ها، اجراي خودکار برنامه در هنگام روشنآ*شدن گوشي و غيره.

4. SMS Logs: در اين بخش نيز ميآ*توانيد کليه پيامآ*هاي کوتاه فيلتر شده را مشاهده کنيد.

5. Export SMS: اين گزينه بهآ* شما امکان ميآ*دهد تا کليه پيامآ*هاي داخل Inbox را در قالب يک فايل CSV در آدرس C:ExportedMessages.csv به رايانه منتقل کنيد.

فايلآ*هاي CSV توسط برنامه Excel خوانده ميآ*شوند.

لينک دانلود اين نرمآ*افزار با آ*حجم 200 کيلوبايت به شرح زير است:
http://www.4shared.com/file/Dm6t_wTP/AdvanceSMS.html