گزارش كار آزمايشگاه ماشين1

آموزشكده فني مهندسي شهيد چمران اهواز
استاد مربوطه: مهندس صندوقساز
گردآوري: مهدي حلوائي

فهرست آزمايش ها:
آزمايش1: آز بي باري مولد هايDCشامل مولد:
الف)كمپوند
ب) شنت
ج)تحريك مستقل
آزمايش2: آز بارداري مولد هاي DCشامل مولد:
الف)كمپوند
ب) شنت
ج)تحريك مستقل
آزمايش3: گشتاورسنج شامل:
الف) كشتاور به ازا بار
ب) كشتاور به ازا دور

تايپ شده وكامل داراي كيفيت عالي مي باشد.

لينك دانلود: http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=669