گزارش كارآزمايشگاه ماشين2

آموزشكده ي فني مهندسي شهيد چمران اهواز
استاد مربوطه:مهندس صندقساز
گرد آورنده: مهدي حلوائي

فهرست گزارش ها:
آزمايش 1:سنكرو كردن يا پارالل كردن مولد هاي AC با شبكه تحت شرايط موازي كردن
آزمايش2: واردلئونارد با هدف كنترل سرعت موتور هاي DCاز طريق كنترل ولتاژ دو سر آرميچر
آزمايش3: ترانس تك فاز شامل آز:
الف)بي باري
ب)اتصال كوتاه
آزمايش 4: پارالل كردن مولد سنكرون با شبكه


تايپ شده و داراي كيفيت بسيار عالي مي باشد.

لينك دانلود: http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=645