; کسی در مورد تغییرات عملکرد مدار الکترونیکی (ایسی وترانزیستور و...) با افزایش فرکانس چیزی مقالهای داره ....ممنون