باسلام
در نرم افزار متلب ، چطور مي تونيم بردار رسم كنيم و جمع برداري آن رو نشون بديم؟