سلام
نمیدونم چرا تو ترجه نمایش فونتای فارسی مشکل دارن به نظر شما مشکل از کجاست؟