سلام
روی ترانسهای جریان مینویسند کلاس نیم یا اچ 1 یا اچ صفر یا کلاس 1 و......
اینا چه معنایی دارند