ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
 1. #1
  2011/01/23
  3
  0

  پروژه ماشين حساب fpga

  من يه پروژه از اينترنت پيدا کردم در مورد ماشين حساب. کدهاشونو براتون مي زارم. من نياز دارم به يه پروژه ماشين حساب ک عمليات ساده رو انجام بده و همچنين عمليات logic & shift right , shift left که از keyboard اعداد وارد شه. با انجام چه تغييراتي رو اين کدها مي تونم به چيزي که مي خوام برسم. ممنون مي شم اگه کمکم کنيد و وقت زياديم ندارم. مرسي

  library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

  entity calc1 is
  Port ( Clk : in std_logic;
  Switches : in std_logic_vector(7 downto 0);
  Buttons : in std_logic_vector(6 downto 0);
  Result : out std_logic_vector(7 downto 0));
  end calc1;

  architecture Behavioral of calc1 is
  Signal Q0,Q1,Q2,Q3: std_logic_vector(7 downto 0) := (others=>'0'
  Signal S: std_logic_vector(1 downto 0);
  Signal S3S2S1S0: std_logic_vector(3 downto 0);
  Signal D,B,T: std_logic_vector(7 downto 0);
  signal Old_buttons: std_logic_vector(6 downto 0);
  begin
  T <= Switches;
  B <= (others=>'0'
  Result <= Q0;

  One_puls_detector:
  process( clk)
  variable One_pulses: std_logic_vector(6 downto 0);
  begin
  if rising_edge( Clk) then
  Old_buttons <= Buttons;
  One_pulses := not Old_buttons and Buttons;
  case One_pulses is
  when "0000001" => S <= "01"; S3S2S1S0 <= "0000"; -- Enter
  when "0000010" => S <= "10"; S3S2S1S0 <= "0000"; -- Pop
  when "0000100" => S <= "11"; S3S2S1S0 <= "0001"; -- +
  when "0001000" => S <= "11"; S3S2S1S0 <= "0010"; -- -
  when "0010000" => S <= "11"; S3S2S1S0 <= "0100"; -- *
  when "0100000" => S <= "11"; S3S2S1S0 <= "1000"; -- /
  when "1000000" => S <= "11"; S3S2S1S0 <= "1111"; -- XOR
  when others => S <= "00"; S3S2S1S0 <= "0000"; -- nop
  end case;
  end if;
  end process;

  The_RPN_Stack:
  process( Clk)
  begin
  if rising_edge( Clk) then
  case S is
  When "00" => Null;
  When "01" => Q3<=Q2; Q2<=Q1; Q1<=Q0; Q0<=T;
  When "10" => Q0<=Q1; Q1<=Q2; Q2<=Q3; Q3<=B;
  When "11" => Q0<=D; Q1<=Q2; Q2<=Q3; Q3<=B;
  When others => Null;
  end case;
  end if;
  end process;

  ALU_process:
  process( S3S2S1S0, Q1, Q0)
  begin
  case S3S2S1S0 is
  when "0001" => D <= Q1+Q0;
  when "0010" => D <= Q1-Q0;
  when "0100" => D <= Q1(3 downto 0) * Q0(3 downto 0);
  -- When "1000" => D <= Q1/Q0; -- This one tricky - make a ROM
  when "1111" => D <= Q1 xor Q0;
  when others => D <= (others=>'0'
  end case;
  end process;
  end Behavioral;

  Added after 6 minutes:

  could anyone explain about this code since this program is about RPN calculator which i;m not familiar with

  library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

  entity calc1 is
  Port ( Clk : in std_logic;
  Switches : in std_logic_vector(7 downto 0);
  Buttons : in std_logic_vector(6 downto 0);
  Result : out std_logic_vector(7 downto 0));
  end calc1;

  architecture Behavioral of calc1 is
  Signal Q0,Q1,Q2,Q3: std_logic_vector(7 downto 0) := (others=>'0'
  Signal S: std_logic_vector(1 downto 0);
  Signal S3S2S1S0: std_logic_vector(3 downto 0);
  Signal D,B,T: std_logic_vector(7 downto 0);
  signal Old_buttons: std_logic_vector(6 downto 0);
  begin
  T <= Switches;
  B <= (others=>'0'
  Result <= Q0;

  One_puls_detector:
  process( clk)
  variable One_pulses: std_logic_vector(6 downto 0);
  begin
  if rising_edge( Clk) then
  Old_buttons <= Buttons;
  One_pulses := not Old_buttons and Buttons;
  case One_pulses is
  when "0000001" => S <= "01"; S3S2S1S0 <= "0000"; -- Enter
  when "0000010" => S <= "10"; S3S2S1S0 <= "0000"; -- Pop
  when "0000100" => S <= "11"; S3S2S1S0 <= "0001"; -- +
  when "0001000" => S <= "11"; S3S2S1S0 <= "0010"; -- -
  when "0010000" => S <= "11"; S3S2S1S0 <= "0100"; -- *
  when "0100000" => S <= "11"; S3S2S1S0 <= "1000"; -- /
  when "1000000" => S <= "11"; S3S2S1S0 <= "1111"; -- XOR
  when others => S <= "00"; S3S2S1S0 <= "0000"; -- nop
  end case;
  end if;
  end process;

  The_RPN_Stack:
  process( Clk)
  begin
  if rising_edge( Clk) then
  case S is
  When "00" => Null;
  When "01" => Q3<=Q2; Q2<=Q1; Q1<=Q0; Q0<=T;
  When "10" => Q0<=Q1; Q1<=Q2; Q2<=Q3; Q3<=B;
  When "11" => Q0<=D; Q1<=Q2; Q2<=Q3; Q3<=B;
  When others => Null;
  end case;
  end if;
  end process;

  ALU_process:
  process( S3S2S1S0, Q1, Q0)
  begin
  case S3S2S1S0 is
  when "0001" => D <= Q1+Q0;
  when "0010" => D <= Q1-Q0;
  when "0100" => D <= Q1(3 downto 0) * Q0(3 downto 0);
  -- When "1000" => D <= Q1/Q0; -- This one tricky - make a ROM
  when "1111" => D <= Q1 xor Q0;
  when others => D <= (others=>'0'
  end case;
  end process;
  end Behavioral;
  [move][move][/move][/move]
 2. #2
  2011/01/23
  3
  0

  پاسخ : پروژه ماشين حساب fpga

  يه سري کد هم پيدا کردم که فکر کنم اين بهتره ولي عمليات logic & shift رو نداره.مي شه کمکم کنيد که اين عمليات رو هم توش جا بدم؟

  library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;


  entity calculator is
  port(A,B : in integer range 0 to 7;
  clk : in bit;
  sel : in std_logic_vector(1 downto 0);
  Q : out bit_vector(6 downto 0);
  An : out bit_vector(3 downto 0));

  end calculator;

  architecture Behavioral of calculator is
  signal sub : integer range 0 to 7;
  signal sum : integer range 0 to 14;
  signal div : integer range 0 to 7;
  signal Mul : integer range 0 to 49;

  signal Qsub,Qsum1,Qsum2,Qmul,Qmul2,Qdiv :bit_vector(6 downto 0);
  signal minus : bit_vector(6 downto 0);

  signal divRemainder:bit_vector(6 downto 0);
  signal B1:bit_vector(6 downto 0);

  signal clk1: bit;


  begin

  clkDiv : process
  variable count :integer range 0 to 50000000;
  begin
  wait until clk'event and clk='1';
  count := count + 1;
  if (count = 50000000) then
  count := 0;
  elsif (count < 25000000) then
  clk1 <= '0';
  elsif (count > 25000000) then
  clk1 <= '1';
  end if;
  end process clkDiv;


  sub_opration : process(A,B)
  begin


  if(A>B) then
  sub<=A-B;
  minus<="1111111";
  case sub is
  when 0 =>Qsub <="1000000";
  when 1 =>Qsub<="1111001";
  when 2 =>Qsub<="0100100";
  when 3 =>Qsub<="0110000";
  when 4 =>Qsub<="0011001";
  when 5 =>Qsub<="0010010";
  when 6 =>Qsub<="0000010";
  when 7 =>Qsub<="1011000";
  when others => null;
  end case;

  else
  sub<=B-A;
  minus<="0111111";
  case sub is
  when 0 =>Qsub<="1000000";
  when 1 =>Qsub<="1111001";
  when 2 =>Qsub<="0100100";
  when 3 =>Qsub<="0110000";
  when 4 =>Qsub<="0011001";
  when 5 =>Qsub<="0010010";
  when 6 =>Qsub<="0000010";
  when 7 =>Qsub<="1011000";
  when others => null;
  end case;
  end if;


  end process sub_opration;

  sum_opration : process(A,B)
  begin

  sum<=A+B;

  case sum is

  when 0 =>Qsum1<="1000000";
  Qsum2<="1111111";
  when 1 =>Qsum1<="1111001";
  Qsum2<="1111111";
  when 2 =>Qsum1<="0100100";
  Qsum2<="1111111";
  when 3 =>Qsum1<="0110000";
  Qsum2<="1111111";
  when 4 =>Qsum1<="0011001";
  Qsum2<="1111111";
  when 5 =>Qsum1<="0010010";
  Qsum2<="1111111";
  when 6 =>Qsum1<="0000010";
  Qsum2<="1111111";
  when 7 =>Qsum1<="1011000";
  Qsum2<="1111111";
  when 8 =>Qsum1<="0000000";
  Qsum2<="1111111";
  when 9 =>Qsum1<="0010000";
  Qsum2<="1111111";
  when 10=>Qsum1<="1000000";
  Qsum2<="1111001";
  when 11=>Qsum1<="1111001";
  Qsum2<="1111001";
  when 12=>Qsum1<="0100100";
  Qsum2<="1111001";
  when 13=>Qsum1<="0110000";
  Qsum2<="1111001";
  when 14=>Qsum1<="0011001";
  Qsum2<="1111001";
  when others => null;
  end case;


  end process sum_opration;

  Mul_operation : process(A,B)
  variable Remm10:integer range 0 to 9;
  variable C1: integer range 1 to 7 :=7;
  begin
  Mul<= A*B;

  if(Mul<10) then
  case Mul is
  when 0 =>Qmul<="1000000";
  Qmul2<="1111111";
  when 1 =>Qmul<="1111001";
  Qmul2<="1111111";
  when 2 =>Qmul<="0100100";
  Qmul2<="1111111";
  when 3 =>Qmul<="0110000";
  Qmul2<="1111111";
  when 4 =>Qmul<="0011001";
  Qmul2<="1111111";
  when 5 =>Qmul<="0010010";
  Qmul2<="1111111";
  when 6 =>Qmul<="0000010";
  Qmul2<="1111111";
  when 7 =>Qmul<="1011000";
  Qmul2<="1111111";
  when 8 =>Qmul<="0000000";
  Qmul2<="1111001";
  when 9 =>Qmul<="0010000";
  Qmul2<="1111111";
  when others => null;
  end case;

  else
  for j in 7 downto 1 loop

  if(10*C1<Mul or 10*C1= Mul)then
  Mul<=10*C1;
  Remm10:=10*C1-Mul;
  end if;
  C1:=C1-1;

  end loop;

  case Mul is
  when 0 =>Qmul2<="1000000";
  when 1 =>Qmul2<="1111001";
  when 2 =>Qmul2<="0100100";
  when 3 =>Qmul2<="0110000";
  when 4 =>Qmul2<="0011001";
  when 5 =>Qmul2<="0010010";
  when 6 =>Qmul2<="0000010";
  when 7 =>Qmul2<="1011000";
  when 8 =>Qmul2<="0000000";
  when 9 =>Qmul2<="0010000";
  when others => null;
  end case;

  case Remm10 is
  when 0 =>Qmul<="1000000";
  when 1 =>Qmul<="1111001";
  when 2 =>Qmul<="0100100";
  when 3 =>Qmul<="0110000";
  when 4 =>Qmul<="0011001";
  when 5 =>Qmul<="0010010";
  when 6 =>Qmul<="0000010";
  when 7 =>Qmul<="1011000";
  when 8 =>Qmul<="0000000";
  when 9 =>Qmul<="0010000";
  when others => null;
  end case;

  end if;

  end process Mul_operation;

  div_operation: process(A,B)
  variable C : integer range 1 to 7 :=7;
  variable Remm:integer range 0 to 9;
  begin

  for I in 7 downto 1 loop

  if(A=B)then
  div<=1;
  Remm:=0;

  elsif(B>A)then
  div<=0;

  elsif(A>B)then
  if(B*C<A)then
  div<=B*C;
  Remm:=B*C-A; --the result will display as: div _| Remainder _| B
  end if;
  C:=C-1;
  end if;

  end loop;

  case div is
  when 0 =>Qdiv<="1000000";
  when 1 =>Qdiv<="1111001";
  when 2 =>Qdiv<="0100100";
  when 3 =>Qdiv<="0110000";
  when 4 =>Qdiv<="0011001";
  when 5 =>Qdiv<="0010010";
  when 6 =>Qdiv<="0000010";
  when 7 =>Qdiv<="1011000";
  when others => null;
  end case;

  case Remm is
  when 0 =>divRemainder<="1000000";
  when 1 =>divRemainder<="1111001";
  when 2 =>divRemainder<="0100100";
  when 3 =>divRemainder<="0110000";
  when 4 =>divRemainder<="0011001";
  when 5 =>divRemainder<="0010010";
  when 6 =>divRemainder<="0000010";
  when 7 =>divRemainder<="1011000";
  when others => null;
  end case;

  case B is
  when 0 =>B1<="1000000";
  when 1 =>B1<="1111001";
  when 2 =>B1<="0100100";
  when 3 =>B1<="0110000";
  when 4 =>B1<="0011001";
  when 5 =>B1<="0010010";
  when 6 =>B1<="0000010";
  when 7 =>B1<="1011000";
  when others => null;
  end case;

  end process div_operation;


  choice : process(clk1,sel)
  variable m : integer range 0 to 3 := 0;
  begin
  if(clk1'event and clk1 = '1&#039 then

  case m is
  when 0 =>
  if(sel = "00&quot then
  Q <= Qsub;
  elsif(sel="01&quot then
  Q<=Qsum1;
  elsif(sel="10&quot then
  Q<=Qmul;
  elsif(sel="11&quot then
  Q<=B1;
  end if;
  An<="1110";

  when 1 =>
  if(sel = "00&quot then
  Q <= minus;
  elsif(sel="01&quot then
  Q<=Qsum2;
  elsif(sel="10&quot then
  Q<=Qmul2;
  elsif(sel="11&quot then
  Q<="1110011"; -- display _|
  end if;
  An<="1101";

  when 2 =>
  if(sel="11&quot then
  Q<= divRemainder;
  end if;
  An<="1011";

  when 3 =>
  if (sel="11&quot then
  Q<= Qdiv;
  end if;
  An<="0111";

  end case;
  m := m + 1;
  end if;
  end process choice;
  end Behavioral;
 3. #3
  2011/01/23
  3
  0

  پاسخ : پروژه ماشين حساب fpga

  باز يه سري کد جديد پيدا کردم مي شه فرق اين رو با قبليه بگين؟

  --- Code for LSU EE 4702 Spring 2001

  --- Calculator Example


  library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;
  library Std_DevelopersKit;
  use Std_DevelopersKit.Std_Regpak.all;

  --- Definitions used by calculator code and testbench.

  package calc_defs is
  type key_t is array ( 5 downto 0 ) of std_logic;

  -- These must be initialized by string literals to be used in a case stmt.
  constant key_none : key_t := o"00";
  constant key_never : key_t := o"01";

  constant key_plus : key_t := o"10";
  constant key_minus : key_t := o"11";
  constant key_times : key_t := o"12";
  constant key_divide : key_t := o"13";
  constant key_equal : key_t := o"14";
  constant key_clear : key_t := o"15";

  constant key_0 : key_t := o"20";
  constant key_1 : key_t := o"21";
  constant key_2 : key_t := o"22";
  constant key_3 : key_t := o"23";
  constant key_4 : key_t := o"24";
  constant key_5 : key_t := o"25";
  constant key_6 : key_t := o"26";
  constant key_7 : key_t := o"27";
  constant key_8 : key_t := o"30";
  constant key_9 : key_t := o"31";

  end calc_defs;

  --- Calculator

  library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;
  library Std_DevelopersKit;
  use Std_DevelopersKit.Std_Regpak.all;
  use work.calc_defs.all;


  entity calc is
  generic( precision: integer := 32 );
  port( display_val : out std_logic_vector ( precision-1 downto 0 );
  beep : out std_logic;
  key_code : in key_t;
  reset : in std_logic;
  clk : in std_logic);
  end calc;

  architecture a1 of calc is

  -- Internally used constants for categorizing keys.
  constant kty_digit: key_t := o"40";
  constant kty_arith: key_t := o"41";

  -- Other constants.
  constant buffer_max:integer := ( 2 ** precision ) - 1;
  constant zero: std_logic_vector ( precision-1 downto 0 ) := ( others => '0' );

  type state_t is (st_0N, st_0P, st_0C, st_1N, st_1P);

  signal beep_time : std_logic_vector ( 5 downto 0 );
  signal beep_ack, beep_req : std_logic;
  signal pending_op : key_t;
  signal state : state_t;
  signal cbuffer, acc : std_logic_vector ( precision-1 downto 0 );

  impure function do_op return std_logic_vector is
  begin
  case pending_op is
  when key_plus => return acc + cbuffer;
  when key_minus => return acc - cbuffer;
  when key_times => return acc * cbuffer;
  when key_divide =>
  if cbuffer = zero then return zero; else return acc / cbuffer; end if;
  when others =>
  assert false
  report "Error in behavioral description."
  severity failure;
  return zero; -- Pacify compiler.
  end case;
  end function;

  procedure fatal (constant message:in string) is
  begin
  report "Error in behavioral description: " & message;
  assert false
  report "Execution stopping."
  severity failure;
  end procedure;

  -- Set a std_logic_vector signal to zero.
  procedure clr (signal a :inout std_logic_vector) is
  begin for i in a'range loop a(i) <= '0'; end loop; end;

  -- Set a std_logic_vector signal to an integer.
  procedure set(signal a: inout std_logic_vector; constant i: in integer) is
  begin a <= to_stdlogicvector(i,a'length); end;

  begin

  display_val <= cbuffer;

  -- Turn beep on when command by other process and off when timer
  -- reaches zero.
  process
  begin
  wait until falling_edge(clk);
  if reset = '1' then
  beep_ack <= '0'; beep <= '0'; clr(beep_time);
  elsif ( beep_ack xor beep_req ) = '1' then
  beep_ack <= not beep_ack; set(beep_time,20); beep <= '1';
  else
  if beep_time /= zero
  then beep_time <= beep_time - 1;
  else beep <= '0'; end if;
  end if;
  end process;

  process
  variable nl: std_logic;
  variable key_type: key_t; -- Key category.
  -- Note: next_state a variable because signals updated at end of time step.
  variable next_state: state_t;

  procedure add_digit is
  begin
  if cbuffer < buffer_max then
  cbuffer <= cbuffer * 10
  + std_logic_vector(key_code) - std_logic_vector(key_0);
  end if;
  end procedure;

  procedure do_beep is
  begin
  beep_req <= not beep_req;
  next_state := state;
  end procedure;

  procedure do_clear is
  begin
  clr(acc); clr(cbuffer); next_state := st_0N;
  end procedure;

  begin
  wait until rising_edge(clk);
  if reset = '1' then
  beep_req <= '0';
  nl := '0';
  state <= st_0N;
  clr(cbuffer);
  clr(acc);
  pending_op <= key_never;
  elsif key_code = key_none then
  nl := '1';
  elsif nl = '1' then
  nl := '0';

  case key_code is

  when key_0 | key_1 | key_2 | key_3 | key_4
  | key_5 | key_6 | key_7 | key_8 | key_9 =>
  key_type := kty_digit;

  when key_plus | key_minus | key_times | key_divide =>
  key_type := kty_arith;

  when others =>
  key_type := key_code;

  end case ;

  case state is

  when st_0N =>
  case key_type is
  when kty_digit => add_digit; next_state := st_0P;
  when key_clear => do_clear;
  when others => do_beep;
  end case;

  when st_0P =>
  case key_type is
  when kty_digit => add_digit; next_state := state;
  when kty_arith => pending_op <= key_code;
  acc <= cbuffer;
  clr(cbuffer);
  next_state := st_1N;
  when key_clear => do_clear;
  when others => do_beep;
  end case;

  when st_0C =>
  case key_type is
  when kty_digit => clr(cbuffer);
  wait for 0 ns;
  add_digit;
  next_state := st_0P;
  when kty_arith => pending_op <= key_code;
  acc <= cbuffer;
  clr(cbuffer);
  next_state := st_1N;
  when key_clear => do_clear;
  when others => do_beep;
  end case;

  when st_1N =>
  case key_type is
  when kty_digit => add_digit; next_state := st_1P;
  when key_clear => do_clear;
  when others => do_beep;
  end case;

  when st_1P =>
  case key_type is
  when kty_digit => add_digit; next_state := state;
  when key_equal => cbuffer <= do_op; next_state := st_0C;
  when kty_arith => acc <= do_op;
  pending_op <= key_code;
  clr(cbuffer);
  next_state := st_1N;
  when key_clear => do_clear;
  when others => do_beep;
  end case;

  when others =>
  fatal("Unknown case."

  end case;

  state <= next_state;

  end if;

  end process;

  end a1;


  --- Calculator Testbench (Demo, not really a test.)

  library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;
  library Std_DevelopersKit;
  use Std_DevelopersKit.Std_Regpak.all;
  use Std_DevelopersKit.Std_IOpak.all;
  use work.calc_defs.all;

  entity calctb is end;

  architecture a1 of calctb is
  constant prec : integer:= 30;
  signal display : std_logic_vector ( prec-1 downto 0 );
  signal key : key_t;
  signal clk, reset, beep : std_logic:= '0';

  begin

  c:entity work.calc(a1)
  generic map (prec)
  port map (display,beep,key,reset,clk);

  clk <= not clk after 2 ns;

  process(beep)
  begin
  if beep = '1' then
  report "Beep starting.";
  elsif beep = '0' then
  report "Beep finished.";
  end if;
  end process;

  process
  variable initialized: integer:= 0;
  type key_array_t is array ( character'low to character'high ) of key_t;
  variable to_key: key_array_t;

  procedure command (constant cmd: in string) is
  variable c: character;

  begin

  if initialized /= 1 then

  for i in to_key'range loop to_key(i) := key_never; end loop;
  for i in 0 to 9 loop
  to_key( character'val((i+character'pos('0&# 039)) ) :=
  key_t(std_logic_vector(key_0) + i);
  end loop;

  to_key('+&#039:= key_plus;
  to_key('-&#039:= key_minus;
  to_key('/&#039:= key_divide;
  to_key('*&#039:= key_times;
  to_key('=&#039:= key_equal;
  to_key('c&#039:= key_clear;
  to_key(' &#039:= key_none;
  to_key(character'val(0)):= key_none;

  initialized:= 1;

  end if;

  for i in cmd'range loop

  c:= cmd(i);

  wait until rising_edge(clk);
  wait until falling_edge(clk);

  key <= to_key( c );

  wait until rising_edge(clk);
  wait until falling_edge(clk);

  assert key /= key_never
  report "Demo error: illegal key in command: " & to_string(c) & c
  severity failure;

  assert key = key_none
  report "Key " & c & " Display " & to_string(to_integer(display))
  severity note;

  wait until rising_edge(clk);
  wait until falling_edge(clk);

  key <= key_none;

  end loop;

  end procedure;

  begin

  reset <= '0';
  for i in 0 to 1 loop wait until falling_edge(clk); end loop;
  reset <= '1';
  for i in 0 to 1 loop wait until falling_edge(clk); end loop;
  reset <= '0';
  for i in 0 to 1 loop wait until falling_edge(clk); end loop;

  command("c 5 c 12 + 34 = "

  command(" 1 + 2 + 3 ++ 4 = - 10 = "

  assert false
  report "Done with tests"
  severity failure;

  end process;

  end a1;

 4. #4
  2011/01/26
  1
  0

  پاسخ : پروژه ماشين حساب fpga

  سلام آقای کوروش. من هم یه پروژه تقریبا مشابه شما دارم. اصلا تو VHDL مشکل دارم میشه بگید برای برنامه نویسی اصلا از کجا شروع کنم. :angry: :angry: :angry:
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2018/05/23, 21:40
 2. دانلود پروژه ماشين حساب مهندسي به فرم نوکيا 3310
  توسط moonlight در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2014/06/04, 12:10
 3. پروژه ماشين حساب مهندسي با بسکام
  توسط ehsan2774 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 17
  آخرين نوشته: 2013/03/17, 07:39
 4. ماشين حساب
  توسط هادي عبدي در انجمن میکروکنترلرهای PIC
  پاسخ: 9
  آخرين نوشته: 2009/12/14, 22:10
 5. در خواست پروژه ماشين حساب با 8051
  توسط علي حداد در انجمن 8051
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2006/08/02, 00:23

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •