من 1پروژه دارم كه كمك مي خواهم :angry:
وقت زيادي ندارم :cry: :cry: :cry: :cry:
موضوع ها:
1.به دنبال بیان مفهوم PCA (principal component analysis) و کاربرد آن در پردازش تصویر هستیم . بیان مزیت های آن نسبت به روشهای دیگر همچون PLS نیز نکات خوبی را در بردارد.بیان این مفهوم به همراه مثال هایی که گویای مطلب باشد و در صورت امکان نحوه بکارگیری در تصاویر و دستورات و توابع MATLAB جهت بکارگیری آن نیز از خواسته های این بخش است.
2. یافتن روشهای حذف نویز از تصاویر SPECT . در گزارش مربوط به این بخش لازم است روشهای مطرح (از گذشته تا کنون) معرفی و توضیح داده شوند. و تفاوت بین آنها و مزایا و معایب و میزان کارایی هر یک عنوان گردد. ترجیحا به دنبال نویز زدایی از تصاویر SPECT قلب هستیم.