*تحلیل آزمون ارشد برق.(*بودجه بندی سوالات در سال 88 و 89 ).... :nerd:

دوستان لطفا در این روز ها و ایام باقیمانده تا آزمون ارشد **جهت مرور و تست های بیشتر زدن روی مباحث زیر تامل بیشتری داشته باشید....! :agree:


1- زبان عمومی و تخصصی:

10 سوال vocab
5 سوال گرامر
15 سوال زبان تخصصی که شامل 7 تا passage می باشد.
************************************************** ************************************************** *********
2- ریاضیات:

معادلات دیفرانسیل: (4 تست)

معادلات مرتبه اول 1 تست
معادلات مرتبه دوم و بالاتر 1 تست
حل معادلات به روش سریهای توانی 1-0 تست
تبدیل لاپلاس 1 تست
معادلات انتگرالی 0-1 تست


ریاضی مهندسی: (8 تست)

آنالیز فوریه 1 تست
توابع مختلط 1 تست
نگاشت 1 تست
انتگرال مختلط 2 تست
معادلات با مشتقات جزئی 2 تست
دستگاه معادلات خطی و مسیرهای قائم و پوش مربوط و مقادیر ویژه و قضیه اشتروم -لیوویل 0 تست
آمار مهندسی: (3 تست)

متغیر تصادفی 1 تست
آنالیز ترکیبی 1-0 تست
توابع توزیع توام 1 تست
توزیع های گسسته و پیوسته 0-1 تست
آزمون فرض آماری 0 تست
************************************************** **************************
3- مدارهای الکتریکی 1و2

عناصر مداری 1-0 تست
توان الکتریکی 0-1 تست
مدارهای مرتبه اول 3-2 تست
مدارهای مرتبه دوم 1-3 تست
مبانی مدارهای مرتبهn ام lti (2-1 تست
تجزیه حالت دائمی سینوسی 2-3 تست
مدارهای با القای متقابل 1-0 تست
روش های منظم و معادلات حالت 1 تست
دو قطبی ها 2-1 تست
مشخصه ذاتی و فرکانس های طبیعی ساز 1-2 تست
op-amp یک- 1 تست
تبدیل لاپلاس و قضایای شبکه 0 تست
************************************************** *****************
4-سیستم های کنترل خطی:

مدلسازی ریاضی سیستم های سیالاتی و گرمایی 1 تست
تحلیل پاسخ گذار و حالت ماندگار 5 تست
مکان هندسی ریشه ها 2-3 تست
تحلیل پاسخ فرکانسی 5-3 تست
سیستم های کنترل با درجه آزادی 1-0 تست
تحلیل سیستم های کنترل در فضای حالت 0-2 تست
طراحی سیستم های کنترل به روش پاسخ فرکانسی 1 تست

************************************************** *************************

5-تجزیه سیگنال:

سیستم های گسسته و پیوسته و خواص آن ها 2-3 تست
کانولشن 1-0 تست
سری فوریه گسسته 0-1 تست
تحلیل فوریه پیوسته 2-4 تست
تحلیل فوریه گسسته 1-4 تست
فیلتر کردن 2-1 تست
دوگانی 4-0 تست
تبدیل لاپلاس 1-0 تست
سیستم های توصیف شدن با معادله دیفرانسیل 2-1 تست
تبدیل z یک -0 تست
سری فوریه پیوسته 0 تست
************************************************** ***************************
6-الکترومغناطیس:

میدان های الکتریکی 2-3 تست
هانی ها 3 تست
معادله لاپلاس دیواسون 2 تست
میدان مغناطیسی در خلاء 3 تست
میدان مغناطیسی ساکن در مواد مغناطیسی 5-4 تست

************************************************** ******************
7-الکترونیک 1و2:

دیود 1 تست
BIT یک تست
FET سه - یک تست
منابع جریان 1 تست
تقویت تفاظلی 2-3 تست
فیدبک 2-3 تست
تقویت توان 1-2 تست
OP-amp دو الی یک تست
رگولاتور 1 تست
پاسخ فرکانسی 1 تست

*************************************************
موفق باشید عزیزان....