کسی راجع به سنسورهای HOT & COLD چیزی میدونه ؟ (مربوط به شبکه های عصبی در هوش مصنوعی میشه)