سوال 36 :
با توجه به اينكه در خط انتقال مفروض مقاومت وجود دارد(البته مي دانيم اين مقاومت درخط انتقال در مقايسه با راكتانس بسيار كوچك مي باشد) بنابراين با توجه به در نظر نگرفتن اين مقاومت در گزينه ي 3(كد دفترچه A) اين گزينه نيزمي تواند يك تقريب از توان اكتيو انتقالي باشد.
سوال 42 :
همانطور كه مي دانيم در صورت عدم وجود باس كنترل ولتاژ بعد J2 ،13*13 خواهد شد و به تعداد اين باس ها(كنترل ولتاژ) از ستون J2 كم خواهد شد.3 كندانسورسنكرون باضافه 1 ژنراتور (باس شامل يك ژنراتورديگر به علت عدم توانايي درتامين توان راكتيو وكنترل ولتاژبه ياس بار تبديل شده است) نشان دهنده وجود 4 باس كنترل ولتاژ و بعد 13*9 است.
(احتمالا طراح باس داراي ژنراتورديگر را باس slack حساب كرده و بعد را13 *10 بدست آورده است.)
دليل غلط بودن پاسخ يا ابهام در سوال:
زماني كه يك باس به علت عدم كنترل ولتاژ توسط ژنراتوربه باس بار تبديل شده وهيچ صحبتي از تامين توان اكتيو وراكتيو كل سيستم توسط ژنراتور باقي مانده نشده است نمي توان نتيجه گرفت كه اين باس (ژنراتور دوم) باس slack است. وژنراتور باس Slack را بايد جداي از اين دو ژنراتور دانست.