لينك تمام كتابهاي انتشارات O'Reilly

http://www.unix.org.ua/orelly/

منبع :
فروم هاي امنيتي Simorgh-ev